Rozwijaj z nami społeczny biznes

Środki uzyskane z:

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorskie Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Nawigacja

Pożyczki TISE

Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych TISE SA jest funduszem pożyczkowym dla organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw społecznych.

Pożyczki są udzielane mikro, małym i średnim podmiotom ekonomii społecznej (zatrudniającym do 250 osób):  spółdzielniom socjalnym, organizacjom pozarządowym, spółdzielniom pracy, inwalidów i niewidomych, kościelnym osobom prawnym, spółkom non-profit, podmiotom reintegracyjnym: Centrom Integracji Społecznej (CIS),  Klubom Integracji Społecznej (KIS), Zakładom Aktywności Zawodowej (ZAZ) i Warsztatom Terapii Zajęciowej (WTZ).

Pożyczki są udzielane zarówno start’upom społecznym – organizacjom, które rozpoczęły działalność nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem podpisania umowy pożyczkowej – (Pożyczka na start), jak i podmiotom ekonomii społecznej działającym na rynku dłużej niż rok – (Pożyczka na rozwój).

NA CO?

  • na finansowanie rozpoczęcia działalności, a w szczególności kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego we wczesnej fazie rozwoju działalności gospodarczej,

a także na:

  • zwiększenie wartości majątku trwałego – zakup nowych, odtworzenie zużytych bądź modernizację istniejących środków trwałych związanych z prowadzoną lub planowaną działalnością, np.: zakup wyposażenia, maszyn, urządzeń, aparatów, w tym środków transportu bezpośrednio związanych z działalnością PES;
  • bieżącą działalność przedsiębiorstwa (np. pokrycie części kosztów zatrudnienia personelu, kosztów administracyjnych, kosztów zakupu drobnego wyposażenia itp.);
  • rozszerzenie działalności przedsiębiorstwa poprzez podejmowanie działań mających na celu zwiększenie osiąganych przychodów, w tym finansowanie przedsięwzięć mających na celu rozpoczęcie nowej lub innej od dotychczas prowadzonej działalności;
  • tworzenie nowych miejsc pracy
  • wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych.

 

KOSZT POŻYCZKI

Brak opłat i prowizji z tytułu udzielenia i obsługi pożyczki.

Oprocentowanie

Dla pożyczki do kwoty 100 tys. zł  oprocentowanie jest na poziomie 5,30 % w skali roku. W przypadku deklaracji Klienta dotyczącej utworzenia przynajmniej jednego miejsca pracy w ramach finansowanego z pożyczki przedsięwzięcia oprocentowanie jest obniżane do poziomu 0,88% w skali roku.

Dla pożyczki w kwocie powyżej 100 tys. zł oprocentowanie wynosi 2,65%, o ile przedsiębiorca zadeklaruje utworzenie odpowiedniej ilości miejsc pracy (np. dla pożyczki 200 tys. zł deklaracja utworzenia min. 2 miejsc pracy, dla pożyczki 300 tys. zł deklaracja utworzenia min. 3 miejsc pracy).

 

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ? SKONTAKTUJ SIĘ Z OWES TŁOK

Na terenie woj. kujawsko-pomorskiego Ośrodek TŁOK pełni funkcję partnera TISE - udziela informacji, pomaga w przygotowaniu dokumentów niezbędnych do uzyskania pożyczki.

Zapraszamy do kontaktu!

 

Więcej informacji na stronie: https://tise.pl/offers/preferpreferencyjne-pozyczki-dla-podmiotow-ekonomii-spolecznej-tise-power-2022/

 

Fio
Strona www dofinansowana ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich