Doświadczenie w ekonomii społecznej

 

Niemalże od początku swojej działalności Ośrodek TŁOK obrał sobie za cel wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.


Od 2006 roku, nieprzerwanie dokładamy starań, by sektor ekonomii społecznej w naszym regionie mógł swobodnie i kompleksowo rozwijać się i umacniać. Staramy się wyjść naprzeciw współczesnym realiom rynku pracy i pokazywać zainteresowanym, że organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne i inne podmioty ekonomii społecznej mogą równie skutecznie jak inne instytucje zarabiać i doskonalić swoje usługi.


Pierwszym krokiem na polu wsparcia działań przedsiębiorczości społecznej było rozpoczęcie realizacji w 2006 roku projektu „W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej” w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUALDziałania w projekcie skoncentrowane były na roli trzeciego sektora w rozwoju i funkcjonowaniu ekonomii społecznej w Polsce, natomiast Ośrodek TŁOK pełnił w nim funkcję punktu konsultacyjnego w województwie kujawsko-pomorskim. Do zadań Infopunktu należało m.in. udzielanie informacji nt. praktycznych i prawnych aspektów tworzenia podmiotów ekonomii społecznej, a także pomocy w postaci doradztwa, szkoleń, zarządzania dla już istniejących w naszym regionie przedsięwzięć ES.


Kolejną inicjatywą z zakresu wsparcia otoczenia ekonomii społecznej w regionie w okresie od lutego 2007 do stycznia 2008 roku był projekt „Strefa Ekonomii Społecznej”. Projekt, realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Amicus-Przyjaciel (przy CISTOR/obecne Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne) TVP Bydgoszcz, Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Fundacją na rzecz Umacniania Więzi Rodzinnych i Społecznych SYNAPSIS, Fundacją Instytut Spraw Publicznych, Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych TRATWA i Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu służył promowaniu rezultatów promowaniu rezultatów wypracowanych podczas wdrażania Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL przez Partnerstwa. Zadanie przeprowadzone było poprzez organizację seminariów, szkoleń, liczne programy telewizyjne i radiowe, a także dystrybucję ogólnopolskiego Atlasu Dobrych Praktyk.


Projekt „Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Ekonomii Społecznej został zrealizowany na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w okresie od 1 września 2009 do sierpnia 2011 w partnerstwie z Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z Warszawy.


Wielozadaniowość i szeroki zakres projektu pozwoliły dotrzeć do szerokiego grona odbiorców: podmiotów ekonomii społecznej, instytucji rynku pracy, instytucji społecznych, przedsiębiorstw prywatnych, a  także indywidualnych osób zainteresowanych funkcjonowaniem w sferze przedsiębiorczości społecznej. Ośrodek TŁOK podczas trwania projektu przeprowadził dwie edycje Szkoły Ekonomii Społecznej, gdzie przeszkolonych zostało 30 przedstawicieli organizacji pozarządowych. Szkolenia obejmowały zdobycie wiedzy z zakresu prawnych regulacji dotyczących ekonomii społecznej i zdobywania źródeł finansowania, księgowości, zarządzania, a także marketingu i PR-u. Ponadto, uczestnicy SES-u mogli korzystać z szerokiego wachlarza bezpłatnych usług: księgowych, prawnych, informatycznych i marketingowych (tworzenie WWW, materiały promocyjne).


Do głównych zadań projektu należało udzielanie wsparcia w postaci doradztwa z zakresu ekonomii społecznej (Inkubatory Ekonomii Społecznej), udzielanie porad prawnych i księgowych, realizacja szkoleń ułatwiających zakładanie i funkcjonowanie podmiotów przedsiębiorczości społecznej.


Do pozostałych działań projektu zaliczały się:


-organizacja wizyt studyjnych w istniejących spółdzielniach socjalnych i przedsiębiorstwach społecznych w Polsce,


-stworzenie Platforma współpracy- cyklu spotkań dla podmiotów ES,


-stworzenie Platforma organizacji socjalnych – cyklu spotkań i szkoleń dla organizacji socjalnych,


-baza 41 Dobrych Praktyk prezentowana na naszej stronie www.tlok.pl i stronie www.ekonomiaspoleczna.pl,


-opracowanie pierwszego w województwie „Katalogu produktów i usług ekonomii społecznej”, w którym znalazły się 33 podmioty ES,


-strona www.odpowiedzialnezakupy.pl prezentująca produkty i usługi przedsiębiorstw społecznych województwa kujawsko-pomorskiego,


-realizacja pierwszych w województwie Targów Ekonomii Społecznej, które odbyły się 3 listopada 2010 roku.


Od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2014 roku Ośrodek TŁOK kontynuwał prowadzenie "Ośrodka Wsparcia Inicjatyw Ekonomii Społecznej", z  kompleksowym wsparciem dla podmiotów ekonomii społecznej. Nowością był Ośrodek Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej. W ramach projektu powstało 5 spółdzielni socjalnych osób fizycznych/lub prawnych, których członkowie otrzymali dotacje na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej w kwocie do 20 tysięcy zł oraz wsparcie pomostowe przez okres do 12 miesięcy. Dla uczestników/czek starających się o dofinansowanie przygotowano 50-godzinne wsparcie szkoleniowo-doradcze w zakresie prawnych aspektów spółdzielni socjalnej, tworzenia biznesplanu, marketingu i PR-u, strategii rozwoju spółdzielni socjalnej, produktu, zarządzania.


1 sierpnia 2013 do 30 września 2015 był rrealizowany bliźniaczy projekt "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej" obejmujący powiaty: wąbrzeski, brodnicki, rypiński i golubsko-dobrzyński. W jego ramach powstały 2 spółdzielnie socjalne osób prawnych.

 


logo
aktywnawies
kujpom1

http://www.efs.gov.pl

projekt: poleznaku.pl

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych "TŁOK"

realizacja: NET-atak.pl

strony internetowe