sprawdź, czy Twoja organizacja spełnia kryteria przedsiębiorstwa społecznego

Przedsiębiorstwa społeczne to podmioty gospodarcze, które realizują cele społeczne.


Działają pod postacią różnych form prawnych: spółdzielni socjalnych, stowarzyszeń, fundacji, spółek non-profit.


Muszą spełniać następujące kryteria:


1. Prowadzenie działalności gospodarczej (rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym) wyodrębnionej pod względem organizacyjnym i rachunkowym.


2. Cel działalności gospodarczej:

a) integracja społeczna i zawodowa określonej kategorii osób wyrażona zatrudnieniem:


co najmniej 50% osób bezrobotnych, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy lub osób, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym

lub

co najmniej 30% osób o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności


lub

b) realizowanie usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym lub usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 zgodnie  z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi  w wieku do lat 3  lub usługi wychowania przedszkolnego w przedszkolach lub w innych formach wychowania przedszkolnego zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

przy jednoczesnym zatrudnieniu najmniej 20% osób o których mowa w punkcie a)


3. Niedystrybuowanie zysku lub nadwyżki bilansowej pomiędzy udziałowców, akcjonariuszy lub pracowników, ale przeznaczenie go na wzmocnienie potencjału przedsiębiorstwa jako kapitał niepodzielny oraz w określonej części na reintegrację zawodową i społeczną (w przypadku przedsiębiorstw o charakterze zatrudnieniowym) lub na działalność pożytku publicznego prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej, w której działa przedsiębiorstwo.


4. Zarządzanie na zasadach demokratycznych (w przypadku spółdzielni) albo co najmniej posiadanie ciała konsultacyjno-doradczego z udziałem pracowników lub innych interesariuszy


5. Wynagrodzenia kadry zarządzającej są ograniczone limitami

 

6. Zatrudnianie min. 3 pracowników.

logo
aktywnawies
kujpom1

http://www.efs.gov.pl

projekt: poleznaku.pl

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych "TŁOK"

realizacja: NET-atak.pl

strony internetowe