Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej TŁOK

Środki uzyskane z:

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorskie Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Nawigacja

Rozwijaj swoją organizację pozarządową

POWODY DLA KTÓRYCH WARTO ROZWIJAĆ DZIAŁALNOŚĆ EKONOMICZNĄ W RAMACH ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ

 

Jako organizacja pozarządowa możesz rozwijać następujące formy działalności ekonomicznej:

1) działalność odpłatną pożytku publicznego, o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

2) działalność gospodarczą, o której mowa w art. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 i 2105 oraz z 2022 r. poz. 24, 974 i 1570),

3) inną działalność o charakterze odpłatnym - zgodnie z ustawą o ekonomii społecznej należy przez to rozumieć

- działalność, o której mowa w art. 170 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 oraz z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116 i 1383),

- działalność kulturalną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194)

- działalność zarobkową kół gospodyń wiejskich, o której mowa w art. 22 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. z 2021 r. poz. 2256), jeżeli nie jest działalnością gospodarczą;


Prowadzenie działalności ekonomicznej daje organizacji istotne korzyści:

- Pozwala na wygenerowanie środków finansowych, które można przeznaczyć np. na wkłady własne wymagane w projektach, pokrycie części kosztów administracyjnych związanych z funkcjonowaniem organizacji np. lokal, księgowość;

- Zapewnia NGO stabilność finansową w okresie między projektami, umożliwiając organizacji zatrudnianie pracowników na umowy o pracę;

- Umożliwia pełniejsze wykorzystanie zasobów ludzkich i materialnych organizacji;

- Motywuje do dbałości o wysoką jakość oferowanych usług, co przekłada się na pozostałe aspekty funkcjonowania NGO;

- Poszerza zakres możliwych form współpracy z administracją publiczną.

 

Decydując się na działalność gospodarczą w ramach organizacji, pamiętaj że:


•    Zyski z działalności gospodarczej przeznaczane są na działalność statutową organizacji;
•    Konieczne jest wydzielenie rachunkowych przychodów, kosztów i zysków z działalności gospodarczej;
•    Sprawozdanie finansowe musi być przygotowane w oparciu o ustawę o rachunkowości, bez możliwości uproszczenia. Sprawozdanie finansowe wraz z uchwałą je zatwierdzającą należy złożyć co roku do urzędu skarbowego oraz do Krajowego Rejestru Sądowego. Więcej o sprawozdawczości w tym także stowarzyszeń i fundacji – prowadzących działalność gospodarczą tutaj: http://lekcje.poradnik.ngo.pl/.
•    W ramach działalności gospodarczej niemożliwa jest współpraca z wolontariuszami. Organizacja może jednak nadal korzystać z ich świadczeń w ramach prowadzonej działalności statutowej.
•    Działalność gospodarcza nie może być prowadzona w tym samym zakresie, co odpłatna działalność pożytku publicznego.

 

Masz wątpliwości odnośnie prowadzenia działalności gospodarczej lub odpłatnej w ramach swojej organizacji?

Skorzystaj z bezpłatnego wsparcia OWES TŁOK 3:

 

  • doradztwa ogólnego w zakresie rozwoju organizacji
  • doradztwa specjalistycznego: prawnego, księgowego, marketingowego, kadrowego,
  • szkoleń profesjonalizujących organizacje
  • wsparcia specjalisty ds. przedsiębiorczości, który pomoże Ci przygotować dokumenty do wystąpienia o pożyczkę dla podmiotu ekonomii społecznej
  • wsparcia doradcy, który pomoże Ci startować w publicznych przetargach, przygotować odpowiednie dokumenty w tym zakresie i zdobywać nowe zlecenia

Skontaktuj się z nami i zobacz, jaki rodzaj wsparcia, dostosowany do Twoich indywidualnych potrzeb, możemy Ci zaoferować!

 

tel.: 56 655 50 22, 500 127 355


biuro@owies.eu

Fio
Strona www dofinansowana ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich