Rozwijaj z nami społeczny biznes

Środki uzyskane z:

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorskie Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Nawigacja

Nabór biznesplanów

OWES TŁOK ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na tworzenie miejsc pracy.

Czas trwania naboru: ciągły

Dokumenty można składać:

  • osobiście w biurze projektu przy ul. Sukienniczej 6/2, 87-100 Toruń, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 14:00 lub/i
  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej, kuriera lub innej formy pośredniczącej.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem udzielania dotacji oraz wszystkimi załącznikami.

Wnioski o przyznanie dotacji wraz z załącznikami oraz wniosek o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego należy składać w dwóch egzemplarzach w formie papierowej - spięte w skoroszycie typu wczep. Dodatkowo należy dołączyć nośnik danych z nagranym bizneplanem i harmonogramem w wersji elektronicznej. Komplet dokumentów należy włożyć do zamkniętej koperty zawierającej dopisek „OWES TŁOK 2– PS”.

Do dokumentacji należy załączyć aktualne zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające niezaleganie z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego potwierdzające niezaleganie z opłacaniem podatków.

 

pdfREGULAMIN DOTACJI OWES_KUJAWSKO-POMORSKIE
docZ 1 Wniosek o udzielenie dotacji
docZ 2 Biznesplan
fileZ 2a Biznesplan
fileZ 3 Harmonogram rzeczowo-finansowy
fileZ_4_Umowa_o_udzielenie_dotacji.docx
fileZaświadczenie o korzystaniu z pomocy społecznej
fileZalaczniki_do_Regulaminu.zip
Fio
Strona www dofinansowana ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich