Wzmocnij swoją organizację pozarządową

Środki uzyskane z:

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorskie Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Nawigacja

Nabór biznesplanów

OWES TŁOK ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na tworzenie miejsc pracy.

Czas trwania naboru: ciągły

Dokumenty można składać:

  • osobiście w biurze projektu przy ul. Sukienniczej 6/2, 87-100 Toruń, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 14:00 lub/i
  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej, kuriera lub innej formy pośredniczącej.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem udzielania dotacji oraz wszystkimi załącznikami.

Wnioski o przyznanie dotacji wraz z załącznikami oraz wniosek o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego należy składać w dwóch egzemplarzach w formie papierowej - spięte w skoroszycie typu wczep. Dodatkowo należy dołączyć nośnik danych z nagranym biznesplanem (zał. 2 oraz 2a), harmonogramem oraz wnioskami o udzielenie dotacji i wsparcia pomostowego w wersji elektronicznej. Komplet dokumentów należy włożyć do zamkniętej koperty zawierającej dopisek „OWES TŁOK 2– PS”.

Do dokumentacji należy załączyć: 

- dla osób przewidzianych do zatrudnienia: zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych druk US-7, zaświadczenie z PUP/zaświadczenie o korzystaniu z pomocy społecznej/inny dokument potwierdzający oddalenie od rynku pracy zgodnie z Regulaminem OWES (np. orzeczenie o niepełnosprawności);

- w przypadku zarejestrowanego w KRS podmiotu: aktualne zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające niezaleganie z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego potwierdzające niezaleganie z opłacaniem podatków, zaświadczenia o korzystaniu z pomocy społecznej.

 

 

pdfREGULAMIN_DOTACJI_OWES_KUJAWSKO-POMORSKIE.pdf
fileZalaczniki_do_regulaminu.zip
docZ_1_Wniosek_o_udzielenie_dotacji.doc
docZ_2_Biznesplan.doc
fileZ-2a-Biznesplan-PS.xlsx
fileZ_3_Harmonogramrzeczowo-finansowy.xlsx
docZ_15_Wniosek_o_udzielenie_podstawowego_wsparcia_pomostowego.doc
fileMOPS_GOPS_Zaswiadczenie_art_8_o_korzystaniu_z_pomocy_spol..docx
pdfWniosek do ZUS o zaświadczenie
docDeklaracja_Ostatecznego_Beneficjenta_OWES_TLOK_2.doc
pdfKPRES_-_kluczowe_sfery_rozwojowe_PS.pdf
Fio
Strona www dofinansowana ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich