Rozwijaj z nami społeczny biznes

Środki uzyskane z:

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorskie Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Nawigacja

Nabór biznesplanów

Stowarzyszenie Tłok ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków finansowych na tworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.

 

W naborze mogą wziąć udział wyłącznie grupy inicjatywne, podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa społeczne, które przeszły pierwszy etap rekrutacji i ukończyły ścieżkę szkoleniowo- doradczą w ramach projektu OWES TŁOK. Środki przeznaczone na nabór: 1.000.000 zł


Czas trwania naboru: 28.02.2018 r. – 21.03.2018 r.

 

Prosimy o dokładne zapoznanie się z „Regulaminem Przyznawania Środków Finansowych” oraz wszystkimi załącznikami.

Wnioski o przyznanie środków finansowych wraz z załącznikami oraz wniosek o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego należy składać w dwóch egzemplarzach w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej tylko biznesplan i harmonogram (nośnik danych).

Dokumenty należy składać spięte trwale (np. skoroszyt), wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, o których mowa w Regulaminie Przyznawania Środków Finansowych, w zamkniętej kopercie zawierającej dopisek „OWES TŁOK– PS”.

Formularze rekrutacyjne można składać osobiście w biurze projektu przy ul. Sukienniczej 6/2, 87-100 Toruń, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 16:00 (liczy się data wpływu do biura projektu).

 

Formularze rekrutacyjne można również złożyć za pośrednictwem poczty tradycyjnej, kuriera lub innej formy pośredniczącej (o terminie złożenia decyduje data wpływu korespondencji na adres biura projektu, a nie data nadania przesyłki).

pdfRegulaminprzyznawaniasrodkowfinansowychnabor4.pdf
doczalnr20Umowaoprzyznaniesrodkowfinansowych.doc
doczalnr2Biznesplancz1684986.doc
fileZalnr3Biznesplancz2istniejacePS804905.xlsx
fileZalnr3Biznesplancz2338569.xlsx
doczalnr5KartaOcenyFormalnejBiznesplanu858184.doc
doczalnr7Katalogkosztow-wsparciepomostowe482557.doc
doczalnr8OswiadczenieoniepodleganiuobowiazkowisporzadzaniaSF834702.doc
filezalnr9Umowaoudzieleniewsparciapomostowego240407.docx
doczalnr10OswiadczenieodostarczaniuSF201767.doc
doczalnr11Oswiadczenieorachunkubankowym201079.doc
doczalnr12Wekselwzor617602.doc
doczalnr13Deklaracjawekslowawzor186639.doc
doczalnr14Oswiadczenieospelnieniuprzeslanekrozdz3pkt26Wytycznych805136.doc
doczalnr15OswiadczenieokwalifikowalnosciVAT341487.doc
doczalnr16Wniosekoprzyznaniepodstawowegowsparciapomostowego116599.doc
doczalnr17Wniosekoprzyznanieprzedluzonegowsparciapomostowego641005.doc
doczalnr18Oswiadczeniedorozliczeniawsparciapomostowego854460.doc
doczalnr19OswiadczenieodokonaniuzakupowlubuslugzgodniezBiznesplanemsebastian847002.doc
doczalnr21Oswiadczenieos.fiz.majacejzalozycPSiosobydlaktorejzostanieutworzonenowemiejscepracy.doc
doczalnr22OswiadczenieosobyprawnejzakladajacejPS276110.doc
doczalnr23OswiadczenieostatusiePS622765.doc
doczalnr24OswiadczeniePESprzeksztalcajacegosiewPS278573.doc
filezalnr28Formularzinformacjiprzedstawianychprzyubieganiusieopomocdeminimis127184.xlsx
doczalnr29Oswiadczenieonieotrzymaniudeminimis232317.doc
doczalnr30Oswiadczenieowysokoscideminimis427640.doc
doczalnr31OswiadczenieBeneficjentaPomocy,zewstosunkudoniegonietoczysiezadnepostepowanie.doc
doczalnr32OswiadczenieBeneficjentaPomocyobrakupokrewienstwazktorymkolwiekczlonkiemrealizujacymprojekt470254.doc
doczalnr33Listintencyjny839838.doc
doczalnr34Oswiadczenieoniezaleganiuzpodatkamiioplatami195923.doc
Fio
Strona www dofinansowana ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich