Rozwijaj z nami społeczny biznes

Środki uzyskane z:

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorskie Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Nawigacja

Stowarzyszenia

Prezentujemy kilka podstawowych informacji dla osób chcących założyć stowarzyszenie rejestrowe.

*** W przypadku stowarzyszeń rejestracja jest bezpłatna, o ile nie będzie rejestrowana działalność gospodarcza.

Aby powołać do życia stowarzyszenie potrzebnych jest minimum 7 osób.

Formalnie stowarzyszenie może być założone przez:

 a) co najmniej 7 osób (art. 9) – są to członkowie założyciele

b) obywateli polskich, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, niepozbawionych praw publicznych (art. 3 ust. 1)

c) cudzoziemców zamieszkałych w Polsce (art. 4 ust. 1)

 

Natomiast aby przeprowadzić procedurę rejestracyjną w sądzie, należy przeprowadzić spotkanie założycielskie. Nowelizacja Prawo o stowarzyszeniach wprowadziła zasadę, że to Zarząd odpowiada za złożenie dokumentów rejestracyjnych do KRS. Nie trzeba jak wcześniej wybierać Komitetu Założycielskiego.

Od 20 maja 2016 r. zarząd nowo założonego stowarzyszenia składa do sądu:

a) formularz KRS-W20 – 1 sztuka, podpisuje cały zarząd,

b) formularz KRS-WK – liczba egz. uzależniona od liczby osób w zarządzie oraz w komisji rewizyjnej (na jednym formularzu można zgłosić 2 osoby), podpisuje cały zarząd,

c) lista założycieli, 2 sztuki, podpisują członkowie założyciel,e

d) statut, 2 sztuki, podpisuje cały zarząd,

e) protokół wraz z uchwałami, 2 sztuki, podpisuje przewodniczący i protokolant.

 

*** Dokument KRS-WK należy wypełnić dwukrotnie:

1 dla zarządu, wówczas w części I, pkt I.1 zaznaczamy kwadrat nr 1 „Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu”, zaś w pkt I.2 przepisujemy literalnie ze statutu zapis o sposobie reprezentacji

2 dla komisji rewizyjnej wówczas zaznaczamy kwadrat nr 3 „Organ nadzoru” i przekreślamy miejsce na sposób reprezentacji. W części nr II należy przekreślić pola nr 9 i 10, gdyż należy je tylko wypełnić w KRS-WK dla Zarządu.

W Formularzu KRS-WK dla Zarządu i Komisji Rewizyjnej przekreślamy pola 7, 8 oraz 11, zaś dla Komisji Rewizyjnej dodatkowo pole 9 i 10.


*** Wszystkie dokumenty należy dostarczyć do sądu w 2 egzemplarzach, a statut w 3, każda strona statutu musi być parafowana przez komitet założycielski.

Dokumenty KRS-W20, KRS-WK, podpisane w odpowiednich miejscach przez Zarząd.

Stowarzyszenie bez działalności gospodarczej, tak jak do tej pory, nie płaci za rejestrację w KRS. Dodatkowo nie będzie też płacić za zgłaszanie zmian (np. w statucie).  

W przypadku rejestracji działalności gospodarczej: KRS-WM, KRS-W9 oraz potwierdzenie dokonania opłat sądowych w wysokości 600 zł (500 zł za wpis do rejestru przedsiębiorców plus 100 zł za ogłoszenie w MSiG). Opłata za ogłoszenie w MSiG zmian dokonanych w rejestrze przedsiębiorców wynosi 250 zł.

Dodatkowo, jeśli stowarzyszenie rejestruje od razu działalność gospodarczą, składa formularz KRS-WM, jedna sztuka, podpisuje cały zarząd.

Od 1 grudnia 2014 roku we wniosku o wpis danych w KRS, w formularzu KRS-WM należy podawać nie więcej niż dziesięć pozycji przedmiotu.

Formularz  KRS-W9  wypełnia istniejące już stowarzyszenie chcące założyć działalność gospodarczą.

 

*** Po spotkaniu założycielskim, w ciągu 7 dni, należy dostarczyć dokumenty do sądu.

Stowarzyszenie zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym uzyskuje przy wpisie numer NIP i REGON.

W ciągu 21 dni od uzyskania wpisu stowarzyszenie zgłasza do Urzędu Skarbowego na formularzu NIP 8 informację o prowadzonej działalności.

Stowarzyszenia, podobnie jak fundacje, prowadzą pełną księgowość, a odpowiedzialność finansową ponoszą władze stowarzyszenia, każdy członek władz do wysokości własnego majątku.

 

 

Fio
Strona www dofinansowana ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich