Rozwijaj z nami społeczny biznes

Środki uzyskane z:

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorskie Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Nawigacja

Nabór do Ścieżki PS

OWES TŁOK rozpoczyna kolejny nabór pomysłów na utworzenie miejsc pracy w nowych i istniejących przedsiębiorstwach społecznych – czyli m.in. w organizacjach pozarządowych, spółdzielniach socjalnych osób fizycznych i prawnych.

 

Nabór pomysłów do tzw. „Ścieżki PS” stanowi pierwszy etap ubiegania się o dotację na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych. Zakwalifikowanie się pomysłu do projektu daje możliwość dalszej pracy z doradcą oraz skorzystania ze szkoleń celem przygotowania biznesplanu. Nowoutworzone przedsiębiorstwa społeczne (założone w ramach projektu) mogą dodatkowo ubiegać się o wsparcie pomostowe.

 

 

Czas trwania naboru: 04.03.2019-18.03.2019

 

Aby wziąć udział w naborze należy wypełnić i złożyć w wersji papierowej następujące dokumenty:

 

1. Formularz rekrutacyjny (w jednej z trzech wybranych wersji – dla osób fizycznych w związku z utworzeniem nowego PS, dla osób prawnych w związku z utworzeniem nowego PS, dla osób prawnych w związku z utworzeniem miejsca pracy w istniejącym PS/PES)

 

2. Załącznik nr 1 do formularza rekrutacyjnego - Deklaracja Ostatecznego Beneficjenta OWES – w odpowiedniej ilości egzemplarzy (wypełnia każdy z członków grupy inicjatywnej oddzielnie; w sytuacji, gdy Deklaracja Ostatecznego Beneficjenta OWES została przez daną osobę wypełniona i przekazana OWES TŁOK wcześniej, nie jest konieczne załączanie formularza).

 

3. Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy lub orzeczenie o niepełnosprawności.

 

Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie OWES TŁOK: ul. Sukiennicza 6/2, 87-100 Toruń - osobiście w godzinach pracy biura tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00 (liczy się data przekazania dokumentów pracownikowi dyżurującemu) lub za pośrednictwem poczty, kuriera lub innej formy pośredniczącej (decyduje data nadania korespondencji).

 

Podmioty uprawnione do udziału w naborze:

1. W przypadku pomysłów dotyczących zakładania nowego przedsiębiorstwa społecznego:

 

  • osoby fizyczne,
  • osoby prawne: organizacje pozarządowe w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jednostki samorządu terytorialnego, kościelne osoby prawne

 

2. W przypadku pomysłów dotyczących tworzenia miejsc pracy w istniejących podmiotach ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwach społecznych:

 

  • Przedsiębiorstwa społeczne - PS (np. spółdzielnie socjalne, spółki non-profit, fundacje i stowarzyszenia prowadzące działalność gospodarczą oraz spełniające pozostałe wymogi określone w dokumentacji konkursowej);
  • Podmioty ekonomii społecznej - PES (np. fundacje, stowarzyszenia nie prowadzące działalności gospodarczej) - wyłącznie pod warunkiem przekształcenia podmiotu ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społeczne (tzw. ekonomizacja – czyli rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej).

 

z subregionu obejmującego powiaty brodnicki, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, m. Grudziądz, świecki, rypiński, wąbrzeski

 

UWAGA! Zakwalifikowanie się pomysłu do projektu nie jest równoznaczne z otrzymaniem wsparcia finansowego i pomostowego. Przyznanie środków finansowych stanowi drugi etap procedury ubiegania się o dotacje na utworzenie miejsc pracy i dokonywane jest w oparciu o analizę przygotowanego biznesplanu.

 

Więcej informacji udzielają pracownicy OWES, pod telefonem 56 655 50 22, 500 127 355.

 

ZAPRASZAMY!

 

Zapraszamy do kontaktu:

tel./fax: 56 655 50 22, 500 127 355

 biuro@owies.eu

pdfRegulamin_rekrutacji_-_OWES_TLOK_11.2018.pdf
pdfDeklaracja_Ostatecznego_Beneficjenta_OWES_-_po_RODO_IZ_02.08.18.pdf
docFormularz_Rekrutacyjny_osob_fizycznych_TLOK.doc
fileFormularz_Rekrutacyjny_osob_prawnych-istniejace_przedsiebiorstwo_spoleczne.docx
fileFormularz_Rekrutacyjny_osob_prawnych-nowe_przedsiebiorstwo_spoleczne_TLOK.docx
docKarta_oceny_formalnej_formularza_rekrutacyjnego.doc
docKarta_Oceny_Merytorycznej_formularza_rekrutacyjnego.doc
pdfWzor_um_szkoleniowo_doradczej.pdf
Fio
Strona www dofinansowana ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich