Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej TŁOK

Środki uzyskane z:

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorskie Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Nawigacja

Przetestują nowe rozwiązania

Na terenie Grudziądza rozpoczęto testowanie modelu współpracy podmiotów zatrudnienia socjalnego z instytucjami i podmiotami realizującymi usługi społeczne.

Model został opracowany w ramach ogólnopolskiego projektu Nowy model współpracy instytucji zatrudnienia socjalnego finansowanego ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - Działanie: 2.5 Skuteczna pomoc społeczna. Stanowi kontynuację projektu realizowanego ze środków POWER przez MRPiPS w partnerstwie z IPiSS pn. Krajowa Sieć Reintegracji - wzmocnienie instytucji zatrudnienia socjalnego w działaniach polityki społecznej wobec wykluczenia społecznego, w ramach którego wypracowywano nowy profil usług reintegracyjnych oraz nowe formy współpracy międzyinstytucjonalnej.

Obecnie realizowany jest etap testowania rozwiązań przewidzianych w ramach modelu na terenie trzydziestu gmin/powiatów w różnych częściach Polski. Jedną z wybranych do pilotażu gmin jest gmina miasto Grudziądz oraz powstający na terenie tego miasta nowy Klub Integracji Społecznej. Klub, prowadzony przez Fundację Inicjatyw Społecznych Źródło, rozpocznie działalność 1 stycznia 2020 r. W powołaniu i prowadzeniu KIS – oraz w testowaniu modelu – fundację wspiera OWES TŁOK.

Model zawiera zestaw procedur, które mogą uzupełnić dotychczasowe działania wokół współpracy lokalnych podmiotów na rzecz organizacji rynku usług społecznych.

Podstawowymi założeniami wdrażanych działań jest:

  • rozwinięcie lokalnego rynku usług społecznych w Grudziądzu (w tym zwiększenie podaży i lepsze dopasowanie usług opiekuńczych do potrzeb mieszkańców);
  • wykorzystanie potencjału kadrowego instytucji zatrudnienia socjalnego (w przypadku Grudziądza nowo powołanego KIS) - przygotowanie nowych kadr dla PES na bazie uczestników KIS;
  • wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, poprzez włączenie grudziądzkich PES w kontrakty na realizację usług społecznych na rzecz lokalnej społeczności.

Przykładowymi rodzajami usług społecznych, które można rozwijać w ramach modelu są m.in. usługi ośrodków opieki dziennej dla osób starszych, usługi dla małych dzieci, usługi w zakresie opieki domowej, a także tzw. opieka wytchnieniowa dla opiekunów osób niepełnosprawnych.

Fio
Strona www dofinansowana ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich