Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej TŁOK

Środki uzyskane z:

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorskie Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Nawigacja

Nabór biznesplanów

OWES Tłok ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na tworzenie miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych.

W naborze mogą wziąć udział wyłącznie działające już podmioty.

Czas trwania naboru: 03.12.2019 r. – 16.12.2019 r.

UWAGA! Liczy się data wpływu dokumentów do biura projektu, a nie data nadania przesyłki.

Dokumenty można składać:

  • osobiście w biurze projektu przy ul. Sukienniczej 6/2, 87-100 Toruń, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 15:00 lub/i
  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej, kuriera lub innej formy pośredniczącej.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem udzielania dotacji oraz wszystkimi załącznikami.

Wnioski o przyznanie dotacji wraz z załącznikami oraz wniosek o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego należy składać w dwóch egzemplarzach w formie papierowej - spięte w skoroszycie typu wczep. Dodatkowo należy dołączyć nośnik danych z nagranym bizneplanem i harmonogramem w wersji elektronicznej. Komplet dokumentów należy włożyć do zamkniętej koperty zawierającej dopisek „OWES TŁOK 2– PS”.

Do dokumentacji należy załączyć aktualne zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające niezaleganie z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego potwierdzające niezaleganie z opłacaniem podatków.

docWniosek o udzielenie dotacji
docBiznesplan
fileZałącznik 2a Biznesplan
fileHarmonogram rzeczowo-finansowy
docUmowa o udzielenie dotacji
pdfRegulamin udzielania dotacji OWES Kujawsko-Pomorskie
fileZałączniki do Regulaminu
Fio
Strona www dofinansowana ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich