Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej TŁOK

Środki uzyskane z:

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorskie Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Nawigacja

Krajowy Fundusz Szkoleniowy w 2020 r.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy w 2020 r.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało propozycje priorytetów wydatkowania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na 2020 r, a Rady Rynku Pracy się pozytywnie zaopiniować między innymi dwa tematy dotyczące pracowników zatrudnionych w podmiotach ekonomii solidarnej:
  1. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej.
  2. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej.
Co to oznacza dla PES?
stanowi wydzieloną część Funduszu Pracy i jest przeznaczony na wsparcie pracodawców inwestujących w kształcenie ustawiczne pracowników i swoje własne. Co roku środki na KFS (w 2019 to ponad 246,5 mln zł) dzielona są na część, dla której priorytety określa minister (80%) oraz rezerwę, dla której główne wyzwania określa RRP (20%). Pula środków na realizację priorytetów ministra wyniesie w 2020 r. przeszło 195,2 mln zł. Środki te będą do dyspozycji PUP i będą mogły być przeznaczone m.in. na kształcenie ustawiczne pracowników Przedsiębiorstw społecznych, spółdzielni socjalnych, oraz ZAZ (szczegóły dotyczące podziału środków https://www.gov.pl/web/rodzina/kfs-2020).
Na co środki z KFS?
KFS to instrument związany z podnoszeniem kompetencji pracowników i pracodawców. Środki finansowe mogą być przeznaczone m.in. na kursy i studia podyplomowe egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających kwalifikacji lub uprawnień zawodowych.
Ile wynosi dofinansowanie?
Przedsiębiorcy zatrudniający do 10 pracowników nie muszą wnosić wkładu własnego (w pozostałych przypadkach wkład własny to 20% kosztów), a maksymalna wysokość środków na jednego pracownika, którą można uzyskać z KFS to 300% przeciętnego wynagrodzenia za pracę. W przybliżeniu (bazując na danych za II kw. 2019 r.) z KFS można było uzyskać nawet 14,5 tys. zł.
Gdzie szukać informacji?
Środki z KFS rozdzielają powiatowe urzędy pracy. Ogólne zasady na których uzyskać można wsparcie z KFS można znaleźć tu http://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/podnoszenie-kompetencji-i-kwalifikacji-pracownikow-i-kandydatow-do-pracy/krajowy-fundusz-szkoleniowy.
Można tez zapytać w OWESie :)
źródło: https://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/Krajowy,Fundusz,Szkoleniowy,4091.html
Fio
Strona www dofinansowana ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich