Rozwijaj z nami społeczny biznes

Środki uzyskane z:

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorskie Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Nawigacja

Mikrogranty

 

Myślisz o rozwinięciu działalności odpłatnej lub gospodarczej w swojej przyszłej organizacji pozarządowej?

 

Zgłoś się do naszych edukatorów.

 

Skorzystaj z wsparcia merytorycznego i pozyskaj mikrogrant od 1500 zł do 5000 zł.

 

Nabór składania wniosków 20.01.2023 r. -27.02.2023 r.

Okres realizacji mikrograntu może się rozpocząć od połowy marca i najpóźniej zakończyć w maju 2023 r.

 

 

 

 

W ramach OWES TŁOK 2 organizowany jest konkurs na małe granty (w wysokości od 1500 zł do 5000 zł) wspierające grupy nieformalne w tworzeniu organizacji oraz organizacje pozarządowe w ich ekonomizacji. Proces ten ma prowadzić do zwiększenia skuteczności i usamodzielnienia się ekonomicznego organizacji.

 

 

Działania w ramach Mikrograntów obejmują m.in. możliwość:

 

 • opracowania planu działania i ścieżki rozwoju organizacji (m.in. modelu biznesowego wraz elementami planu marketingowego, fundraisingowego i promocyjnego);
 • zakupu sprzętu i wyposażenia – pod warunkiem, że koszt jednostkowy nie przekracza kwoty 3500 zł – słownie trzech tysięcy pięćset złotych i posłuży do realizacji  działań;
 • zakupu usług, które są niezbędne do realizacji działań wzmacniających potencjał i samodzielność finansową (np. usługi promocyjne, marketingowe, doradcze branżowe);
 • zakupu usług edukacyjnych, w tym szkoleń zawodowych podnoszących kwalifikacje i umiejętności członków zespołu w kontekście planowanej działalności ekonomicznej.
 • przeprowadzenia działań pilotażowych (np. warsztaty, szkolenie) budujących doświadczenie grupy/organizacji w zakresie rekrutacji, promowania i organizacji działań związanych z działalnością ekonomiczną i zakup niezbędnych do tego materiałów.
 • grupy nieformalne mogą zakupić sprzęt do 25% wartości dotacji

 

DLA KOGO:

  • grupy nieformalne chcące założyć organizację pozarządową z działalnością ekonomiczną (odpłatną statutową lub gospodarczą) czyli grupy składające się z nie mniej niż 3 (trzech) osób pełnoletnich, wspólnie realizujące lub chcące realizować na terenie subregionu działania w sferze pożytku publicznego, a nie posiadające osobowości prawnej, które w okresie realizacji projektu złożą wniosek do KRS o rejestrację podmiotu. Działalność ekonomiczna podmiotu będzie mogła rozpocząć się dopiero po zakończeniu udziału w projekcie.
  • organizacje pozarządowe bez działalności ekonomicznej zarejestrowane na terenie subregionu 3, które w trakcie realizacji projektu uruchomią działalność ekonomiczną (poświadczając to złożeniem uchwały o podjęciu działalności ekonomicznej lub złożeniem dokumentów rejestracyjnych do Rejestru Przedsiębiorców). Złożenie dokumentów do KRS możliwe jest dopiero po poniesieniu wszystkich wydatków zaplanowanych w budżecie.
  •  

 

Edukatorzy OWES TŁOK są do Państwa dyspozycji. Istnieje możliwość umówienia się w dogodnym dla Państwa terminie.

Prosimy o wcześniejszy kontakt mailowy: biuro@owies.eu

Edukatorzy OWES TŁOK:

 • Iga Sypek
 • Elżbieta Oskwarek

 

 

Jak złożyć wniosek:

 

1. Wnioskodawcy składają wniosek oraz budżet w 2 egzemplarzach (w miarę możliwości druk dwustronny) w kopercie niebąbelkowej, dokumenty spięte w skoroszycie.

2. Wymagane dokumenty należy złożyć w biurze OWES (osobiście – w godzinach pracy biur tj. od 8:00 do 16:00, lub drogą pocztową lub kurierem) do dnia 10.01.2023 r. (decyduje data stempla pocztowego).

3. Adres do składania osobistego lub wysyłki pocztowej: ul. Sukiennicza 6/2, 87-100 Toruń.

4. Wniosek można również  przesłać za pomocą poczty elektronicznej w dniu naboru do godziny 23.59.

5. Adres do składania drogą mailową: biuro@owies.eu.

6. Wnioski o Mikrodotację w OWES TŁOK 2 składane elektronicznie należy wydrukować i podpisać przez upoważnione osoby, a następnie dostarczyć skan/zdjęcie wykonane aparatem z telefonu na biuro@owies.eu wpisując w tytule nazwę grupy nieformalnej/organizacji wniosku na Mikrodotację.

7. Uwagi dotyczące podpisów osób upoważnionych: każdy z członków grupy powinien wysłać na adres mailowy biuro@owies.eu osobno wniosek o Mikrodotację z nazwą grupy oraz tytułem projektu. W treści wiadomości mailowej należy zaznaczyć, że treść wniosku jest identyczna z wnioskiem przesłanym przez lidera grupy nieformalnej (prosimy podać imię i nazwisko lidera). Wniosek złożony przez lidera grupy nieformalnej będzie podlegał ocenie formalnej i merytorycznej. W związku z tym, iż jakość zdjęć może być mało czytelna prosimy też o załączenie przez lidera/prezesa wersji pdf wniosku, który został wydrukowany i podpisany. 

 

 

Projekt OWES TŁOK 2 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

pdfRegulamin
fileWniosek dla organizacji pozarządowej
fileWniosek grupa nieformalna
fileBUDZET_MIKROGRANTY.xlsx
fileOświadczenie dot. VAT - dla organizacji pozarządowej
filekarta oceny formalnej
xlskarta oceny merytorycznej
docwzór sprawozdania merytorycznego
filewzór sprawozdania finansowego
pdfwykaz działalności wykluczonych
pdfwzór umowy z grupą nieformalną
pdfWzór umowy z ngo
Fio
Strona www dofinansowana ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich