Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej TŁOK

Środki uzyskane z:

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorskie Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Nawigacja

Nabór biznesplanów

OWES TŁOK informuje, iż trwa nabór wniosków o udzielenie dotacji na tworzenie miejsc pracy.

 

Dokumenty oceniane przez komisję oceny biznesplanów w kwietniu muszą wpłynąć do biura projektu do dnia 24.03.2020 r.

 

Kolejna komisja oceny biznesplanów planowana jest na maj 2020 r.

UWAGA! Liczy się data wpływu dokumentów do biura projektu, a nie data nadania przesyłki.

 

Dokumenty można składać:

  • osobiście w biurze projektu przy ul. Sukienniczej 6/2, 87-100 Toruń, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 15:00 lub/i
  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej, kuriera lub innej formy pośredniczącej.

 

Prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem udzielania dotacji oraz wszystkimi załącznikami.

Wnioski o przyznanie dotacji wraz z załącznikami oraz wniosek o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego należy składać w dwóch egzemplarzach w formie papierowej - spięte w skoroszycie typu wczep. Dodatkowo należy dołączyć nośnik danych z nagranym biznesplanem i harmonogramem w wersji elektronicznej. Komplet dokumentów należy włożyć do zamkniętej koperty zawierającej dopisek „OWES TŁOK 2– PS”.

 

Do dokumentacji należy załączyć aktualne zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające niezaleganie z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego potwierdzające niezaleganie z opłacaniem podatków oraz dokumenty weryfikujące status osób, które zostaną zatrudnione na nowych miejscach pracy, np. zaświadczenie z Urzędu Pracy, zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej, orzeczenie o niepełnosprawności.

 

Dokumenty do pobrania: https://owies.eu/395/nabor-biznesplanow

Fio
Strona www dofinansowana ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich