Wzmocnij swoją organizację pozarządową

Środki uzyskane z:

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorskie Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Nawigacja

Pożyczki dla PES

FUNDUSZ REGIONU WAŁBRZYSKIEGO - do 500 tysięcy złotych wsparcia finansowego z 25% umorzeniem dla Podmiotów Ekonomii Społecznej 

Środki finansowe na start i rozwój Podmiotów Ekonomii Społecznej. Do 500 tys. złotych na zakup wyposażenia, maszyn, urządzeń, środków transportu wartości niematerialnych i prawnych, tworzenie nowych miejsc pracy, zatowarowanie i półprodukt czy wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych.

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego podpisał umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na tworzenie i rozwój PES na różnych etapach rozwoju. Pożyczka dla Podmiotów Ekonomii przeznaczona jest dla podmiotów z województwa: dolnośląskiego, wielkopolskiego, lubuskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i zachodniopomorskiego.

Kto może otrzymać wsparcie?

 • spółdzielnie socjalne,
 • warsztaty terapii zajęciowej i zakłady aktywności zawodowej,
 • centrum integracji społecznej i klub integracji społecznej,
 • spółdzielnie pracy, w tym spółdzielnie inwalidów i spółdzielnie niewidomych, oraz spółdzielnie produkcji rolnej,
 • organizacje pozarządowe,
 • podmioty o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( m.in. spółki non profit, kluby sportowe, podmioty kościelne, stowarzyszenia jst).

Główne parametry pożyczki:

 • maksymalna jednostkowa wartość pożyczki – do 500 tys. zł na jedną pożyczkę
 • oprocentowanie* – 5,80%
 • maksymalny okres spłaty – nawet 10 lat w przypadku pożyczki powyżej 400 tys. zł
 • karencja – do 6 miesięcy
 • umorzenie – 25% wypłaconego kapitału
 • brak opłat i prowizji za udzielenie pożyczki
 • minimum formalności
 • krótki czas rozpatrzenia wniosku

Sprawdź ofertę: https://frw.pl/pozyczka-dla-podmiotow-ekonomii-spolecznej-pes/

Złóż wniosek online:  https://wnioski.frw.pl/

E-book Pożyczka dla Podmiotów Ekonomii Społecznej: https://www.youtube.com/watch?v=2uOuazNKqbo&t=5s

Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem w Wałbrzychu:

74 66 44 810, pozyczki@frw.pl

 

 

Polska Fundacja Przedsiębiorczości 

 • Maksymalna wartość pożyczki: nie więcej niż 50.000,00 zł (do wysokości 40% wartości rocznego obrotu za ostatni zamknięty rok obrachunkowy z działalności gospodarczej lub odpłatnej działalności statutowej).
 • Oprocentowanie stałe – 0,5 stopy redyskonta weksli NBP – (3,40% od 08.09.2022).
 • Okres spłaty: do 36 miesięcy (forma spłaty miesięczna, z możliwością spłaty w uzasadnionych przypadkach w formie rat kwartalnych).
 • Karencja: do 6 miesięcy.
 • Uprawnione podmioty:
  - przedsiębiorstwo społeczne, w tym spółdzielnia socjalna,
  - podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
  - Centra Integracji Społecznej (CIS) i Kluby Integracji Społecznej (KIS),
  - Zakłady Aktywności Zawodowej (ZAZ) i Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ),
  - Podmiot lub organizacja pozarządowa lub spółka non-profit.
 • Grupa docelowa:
  Podmioty Ekonomii Społecznej spełniające łącznie poniższe warunki:
  - istniejące co najmniej 12 miesięcy i posiadające co najmniej jeden zamknięty rok obrotowy,
  - spełniające kryterium mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy,
  - prowadzące działalność gospodarczą lub odpłatną działalność statutową,
  - posiadające zdolność do spłaty zaciągniętego zobowiązania wraz z odsetkami i wykazujące realne źródła spłaty tych zobowiązań.
 • Przeznaczenie pożyczki:
  - Finansowanie wydatków związanych z utrzymaniem bieżącej działalności Pożyczkobiorcy i zapewnieniem mu płynności finansowej.
  - Środki mogą zostać przeznaczone na wydatki bieżące, obrotowe lub operacyjne, w tym np.:

a) wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US),
b) zobowiązania publiczno-prawne Ostatecznego Odbiorcy,
c) spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,
d) zatowarowanie, półprodukty itp.,
e) koszty administracyjne,
f) koszty zakupu drobnego wyposażenia.

 

 • Zabezpieczenie: m.in. weksel in blanco i/lub inne ustalone
 • Obszar: cały kraj
 • Informacje dodatkowe:
  - warunkiem ubiegania się o pożyczkę jest złożenie prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku wraz z pozostałą dokumentacją,
  - wydatki są rozliczane z dedykowanego rachunku bankowego.

Więcej informacji:

Pożyczki dla PES

 

POŻYCZKI TISE

Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych TISE SA jest funduszem pożyczkowym dla organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw społecznych.

Pożyczki są udzielane mikro, małym i średnim podmiotom ekonomii społecznej (zatrudniającym do 250 osób):  spółdzielniom socjalnym, organizacjom pozarządowym, spółdzielniom pracy, inwalidów i niewidomych, kościelnym osobom prawnym, spółkom non-profit, podmiotom reintegracyjnym: Centrom Integracji Społecznej (CIS),  Klubom Integracji Społecznej (KIS), Zakładom Aktywności Zawodowej (ZAZ) i Warsztatom Terapii Zajęciowej (WTZ).

Pożyczki są udzielane zarówno start’upom społecznym – organizacjom, które rozpoczęły działalność nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem podpisania umowy pożyczkowej – (Pożyczka na start), jak i podmiotom ekonomii społecznej działającym na rynku dłużej niż rok – (Pożyczka na rozwój).

NA CO?

 • na finansowanie rozpoczęcia działalności, a w szczególności kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego we wczesnej fazie rozwoju działalności gospodarczej,

a także na:

 • zwiększenie wartości majątku trwałego – zakup nowych, odtworzenie zużytych bądź modernizację istniejących środków trwałych związanych z prowadzoną lub planowaną działalnością, np.: zakup wyposażenia, maszyn, urządzeń, aparatów, w tym środków transportu bezpośrednio związanych z działalnością PES;
 • bieżącą działalność przedsiębiorstwa (np. pokrycie części kosztów zatrudnienia personelu, kosztów administracyjnych, kosztów zakupu drobnego wyposażenia itp.);
 • rozszerzenie działalności przedsiębiorstwa poprzez podejmowanie działań mających na celu zwiększenie osiąganych przychodów, w tym finansowanie przedsięwzięć mających na celu rozpoczęcie nowej lub innej od dotychczas prowadzonej działalności;
 • tworzenie nowych miejsc pracy
 • wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych.

 

Brak opłat i prowizji z tytułu udzielenia i obsługi pożyczki.

Oprocentowanie

Dla pożyczki do kwoty 100 tys. zł  oprocentowanie jest na poziomie 5,30 % w skali roku. W przypadku deklaracji Klienta dotyczącej utworzenia przynajmniej jednego miejsca pracy w ramach finansowanego z pożyczki przedsięwzięcia oprocentowanie jest obniżane do poziomu 0,88% w skali roku.

Dla pożyczki w kwocie powyżej 100 tys. zł oprocentowanie wynosi 2,65%, o ile przedsiębiorca zadeklaruje utworzenie odpowiedniej ilości miejsc pracy (np. dla pożyczki 200 tys. zł deklaracja utworzenia min. 2 miejsc pracy, dla pożyczki 300 tys. zł deklaracja utworzenia min. 3 miejsc pracy).

Na terenie woj. kujawsko-pomorskiego Ośrodek TŁOK pełni funkcję partnera TISE - udziela informacji, pomaga w przygotowaniu dokumentów niezbędnych do uzyskania pożyczki.

Zapraszamy do kontaktu!

Więcej informacji na stronie: Pożyczki dla PES

 

 

FRP SUWAŁKI - POŻYCZKI NA START I POŻYCZKI NA ROZWÓJ

 

POŻYCZKA NA START (udzielana podmiotom, które trwają nie dłużej niż 12 miesięcy) – charakteryzuje się następującymi parametrami:

 • maksymalna jednostkowa wartość Pożyczki NA START – 100 tys. PLN;
 • pożyczkobiorca może zaciągnąć maksymalnie dwie Pożyczki na start o łącznej wartości nieprzekraczającej 200 tys. zł, tj. jedną pożyczkę z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów funkcjonowania Podmiotu Ekonomii Społecznej we wczesnej fazie rozwoju działalności gospodarczej oraz dodatkowo jedną pożyczkę na utworzenie miejsca/miejsc pracy. W ramach pożyczki na sfinansowanie kosztów funkcjonowania we wczesnej fazie rozwoju, Podmiot Ekonomii Społecznej może założyć także tworzenie miejsca/miejsc pracy, co nie oznacza braku możliwości ubiegania się o kolejną pożyczkę, która może być przeznaczona wyłącznie na utworzenie kolejnego/kolejnych miejsc pracy;
 • oprocentowanie pożyczki: 6,80 % z możliwością obniżenia tego oprocentowania do poziomu 3,40% w przypadku gdy celem/jednym z celów realizowanego przedsięwzięcia jest tworzenie nowego/nowych miejsc pracy;
 • okres spłaty pożyczki – maksymalnie 5 lat
 • karencja w spłacie kapitału pożyczki – maksymalnie 6 miesięcy
 • udział pożyczki w koszcie przedsięwzięcia – do 100%;
 • zabezpieczenie – wg oceny Pośrednika Finansowego; jako zabezpieczenie standardowe preferowany jest weksel własny in blanco;
 • brak opłat i prowizji z tytułu udzielenia i obsługi; zwolnienie PES z prowizji i opłat nie dotyczy czynności podejmowanych przez PF w związku z nie wywiązywaniem się PES z warunków umowy pożyczki.

POŻYCZKA NA ROZWÓJ (udzielana podmiotom, które trwają dłużej niż 12 miesięcy) – charakteryzuje się następującymi parametrami:

 • maksymalna jednostkowa wartość pożyczki na realizację jednego przedsięwzięcia – do 500 tys. PLN;
 • pożyczkobiorca może zaciągnąć więcej niż jedną pożyczkę, pod warunkiem, że łączna wartość finansowania ze środków EFS i budżetu państwa oraz wkładu własnego nie przekroczy 1 mln zł;
 • oprocentowanie Pożyczki na rozwój uzależnione jest od kwoty finansowania:

do kwoty 100 tys. zł – oprocentowanie pożyczki 6,80%, z możliwością obniżenia tego oprocentowania do poziomu 3,40%, gdy w ramach realizowanego przedsięwzięcia tworzone jest nowe miejsce pracy;

powyżej kwoty 100 tys. zł – oprocentowanie pożyczki na poziomie stopy rynkowej z możliwością obniżenia do stopy redyskonta weksli 6,80%  pod warunkiem gdy celem/jednym z celów realizowanego przedsięwzięcia jest utworzenie i utrzymanie nowego miejsca pracy/nowych miejsc pracy. przypadająca 1 osoba na 100 tys zł. ( np. kwota pożyczki: 200 tys zł i 2 miejsca pracy; kwota pożyczki: 500 tys zł i 5 miejsc pracy)

 • okres spłaty pożyczki – maksymalnie 7 lat
 • karencja w spłacie kapitału pożyczki – maksymalnie 6 miesięcy
 • udział pożyczki w koszcie przedsięwzięcia – do 100%;
 • zabezpieczenie – wg oceny Pośrednika Finansowego, przy czym przy pożyczkach do 100 tys. zł, jako zabezpieczenie standardowe preferowany jest weksel własny in blanco;
 • brak opłat i prowizji z tytułu udzielenia i obsługi pożyczki; zwolnienie PES z prowizji i opłat nie dotyczy działań podejmowanych przez PF w związku z nie-wywiązywaniem się PES z warunków umowy pożyczki.

 

Więcej: Pożyczki dla PES

Fio
Strona www dofinansowana ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich