Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej TŁOK

Środki uzyskane z:

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorskie Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Nawigacja

Wsparcie dla podmiotów ekonomii społecznej w związku z epidemią koronawirusa

Epidemia związana z rozprzestrzenianiem się koronawirusa to również trudny czas dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów ekonomii społecznej. W szczególnie ciężkiej sytuacji znajdują się przedsiębiorstwa społeczne – podmioty, które zatrudniają pracowników. Zebraliśmy dla Was najważniejsze informacje i porady - co zrobić, żeby przetrwać kryzys.

Artykuł na bieżąco aktualizowany w miarę pojawiania się nowych informacji.

Od 16 maja 2020 r. obowiązuje Tarcza Antykryzysowa 3.0

Zmiany w prawie spółdzielczym:

Uzupełnienia zatrudnienia w spółdzielni zakładanej przez osoby prawne (art. 5a ust. 4)

Zgodnie z postanowieniami art. 5a ust. 1 spółdzielnia jest obowiązana do zatrudnienia co najmniej pięciu osób spośród osób wymienionych w art. 4 ust. 1, w terminie sześciu miesięcy od dnia wpisu spółdzielni socjalnej do Krajowego Rejestru Sądowego. Natomiast w przypadku rozwiązania stosunku pracy z jedną z takich osób spółdzielnia socjalna, w terminie 3 miesięcy, jest obowiązana zatrudnić w miejsce pracownika osobę spośród osób wymienionych w art. 4 ust. 1. Zapis pozwala na dłuższy termin na uzupełnienie składu.

Odłożenia terminu pierwszej lustracji (art. 15c)

Zgodnie z art. 15c, spółdzielnie socjalne, których powstanie zostało sfinansowane ze środków publicznych, są obowiązane poddać się pierwszej lustracji, o której mowa w ustawie z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze, w terminie 6 miesięcy od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za pierwszy rok działalności. Nowy przepis pozwala maksymalnie odłożyć termin pierwszej lustracji. Przepis ten nie przedłuża natomiast terminów normalnej lustracji spółdzielczej.

Dłuższa możliwość na uzupełnienie składu członkowskiego spółdzielni (art. 18 pkt 2)

Dotychczas art. 18 ustawy określał przesłanki obligujące do likwidacji spółdzielni socjalnej m.in. w przypadku zmniejszenia się liczby członków poniżej pięciu w przypadku osób fizycznych i poniżej dwóch – w przypadku osób prawnych, o ile trwa dłużej niż 3 miesiące. W najnowszych zmianach wydłużono ten okres do 12 miesięcy od dnia odwołania stanu nadzwyczajnego / zagrożenia epidemicznego / stanu epidemii, co powinno zapewnić elastyczne podejście w tak trudnym momencie.

 

Od 18 kwietnia 2020 r. obowiązuje tzw. tarcza antykryzysowa 2.0. 

Rozwiązania istotne dla podmiotów ekonomii społecznej

1. Podmioty zatrudniające od 10 do 49 osób będą zwolnione z opłacania składek w wysokości 50% łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek. Zwolnieniem ze składek objęto też wszystkich płatników będących spółdzielniami socjalnymi, bez względu na liczbę pracowników.

Mówią o tym art 31 zo

1a. Na wniosek płatnika składek, zwalnia się z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., w wysokości 50% łącznej kwoty należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek:

1) przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r.,

2) w okresie od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 29 lutego 2020 r. i na dzień 31 marca 2020 r.,

3) w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. i na dzień 30 kwietnia 2020 r. – zgłosił do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych.

i 1 b dla spółdzielni

Na wniosek płatnika składek, będącego spółdzielnią socjalną zwalnia się z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 1 kwietnia 2020 r.”,

2. Uchwalona przez Sejm nowelizacja tarczy antykryzysowej wprowadza także możliwość przeprowadzania szkoleń wstępnych bhp za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Ponadto nowelizacja przewiduje również zawieszenie szkoleń okresowych bhp. Trzeba je będzie przeprowadzić w ciągu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

3. Walne zgromadzenia i głosowania drogą elektroniczną

Ponadto można organizować posiedzenia organów i podejmować uchwały za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Art. 15. W ustawie z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2020 r. poz. 275 i 568) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 36 dodaje się § 9–13 w brzmieniu:

„§ 9. Zarząd lub Rada Nadzorcza może zarządzić podjęcie określonej uchwały przez walne zgromadzenie na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

 

§ 12. Głosowanie w trybie określonym w § 9–11 może być przeprowadzone niezależnie od postanowień statutu spółdzielni.

Art. 16. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1491) w art. 5 po ust. 1 dodaje się
ust. 1a i 1b w brzmieniu:
„1a. Do korzystania ze środków komunikacji elektronicznej w głosowaniu władz fundacji stosuje się odpowiednio przepisy art. 10 ust. 1a–1d ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach.

a poniżej artykuł 18 ustawy... (Tarcza 2.0), który opisuje jak to się ma zadziać.

W ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 713) w art. 10 po
ust. 1 dodaje się ust. 1a–1e w brzmieniu:
„1a. Jeżeli członkowie władzy stowarzyszenia wyrazili na to zgodę w formie dokumentowej, głosowanie poza
posiedzeniami władz stowarzyszenia może odbywać się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.
1b. Możliwość udziału w posiedzeniu władz stowarzyszenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej jest wskazana w zawiadomieniu o tym zebraniu, zawierającym dokładny opis sposobu uczestnictwa i wykonywania prawa głosu.
1c. Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach na posiedzeniach władzy stowarzyszenia odbywa się przy zapewnieniu co najmniej:
1) transmisji obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym;
2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której członek władzy stowarzyszenia może wypowiadać się w toku obrad;
3) wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku posiedzenia.
1d. Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach na oraz poza posiedzeniami władz
stowarzyszenia może podlegać odmiennym uregulowaniom w tym ograniczeniom w statucie stowarzyszenia. Statut
stowarzyszenia może też wprost wyłączyć możliwość stosowania powyższych przepisów w stowarzyszeniu.
1e. Rozwiązania, o których mowa w ust. 1a–1d, stosuje się w przypadku wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322, 374 i 567).”.

Spółki
Art. 29. W ustawie z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505, z późn.
zm.
8)) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 222 po § 4 dodaje się § 4
w brzmieniu:
㤠4
1. Rada nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpo-
średniego porozumiewania się na odległość także w sprawach, dla których umowa spółki przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z członków rady nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu.”;
2) w art. 388 po § 3 dodaje się § 3
w brzmieniu:
㤠3
1. Rada nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpo-
średniego porozumiewania się na odległość także w sprawach, dla których statut spółki przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z członków rady nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu.”;

 

Tarcza antykryzysowa - USTAWA z dnia 31 marca 2020 r. została podpisana. 

Zapisy z ustawy z dnia 28.03.2020 r., o których pisaliśmy wcześniej, są nadal aktualne.

Zwolnienie małych firm, zgłaszających do 9 osób do ubezpieczeń społecznych, ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r. - zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby - art 31 zp, zo

 • wniosek należy złożyć do ZUS do 30 czerwca 2020 r.
 • należy złożyć dokumenty rozliczeniowe za okres marzec-maj 2020 r. do 30 czerwca 2020 r.

Wniosek można złożyć:

 • za pośrednictwem poczty do ZUS
 • osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty (bez kontaktu z pracownikiem ZUS)
 • lub poprzez PUE ZUS- instrukcja w załączeniu

Uwaga:

 • z zastrzeżeniem, że przedsiębiorstwo nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r. Art 15 g, 3
 • w przypadku posiadających zaległości mówi art 15 zf, jest to możliwe, jeśli spełni warunki opisane  w pkt 7, 1) lub 2)

Postojowe

Specustawa w ramach tarczy antykryzysowej w art. 15g umożliwia pracodawcy skorzystanie z tzw. przestoju ekonomicznego. Zasady postojowego są następujące.

W związku ze spadkiem obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia koronawirusa, pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Pomoc ze środków FGŚP przysługuje przedsiębiorcy w okresie wprowadzonego przez przedsiębiorcę przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu, w przypadku spadku obrotów gospodarczych (art. 15g 9):

 • nie mniej niż o 15 proc., obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu 2 kolejnych miesięcy w okresie po 01.01.2020 r., do łącznych obrotów z analogicznych 2 miesięcy z roku ubiegłego w następstwie wystąpienia COVID 19, lub
 • nie mniej niż o 25 proc., obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanego miesiąca w okresie po 01.01.2020 r., w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego.

Dzięki środkom z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych pracodawca otrzyma dofinansowanie do wynagrodzenia w okresie przestoju w wysokości 50 proc. minimalnego wynagrodzenia, tj. 1,3 tys. zł plus składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy od przyznanych świadczeń, czyli 1 533,09 zł, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy (art. 15zr). 

W takim przypadku pracodawca zamiast zwalniać pracowników może wprowadzić tzw. postojowe. Podczas postojowego pracownik nie pracuje, ale przysługuje mu połowa wynagrodzenia i nie mniej niż płaca minimalna tj. 2,6 tys zł brutto.

Komentarz OWES: W przypadku jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia pracodawcy opłaca się wybrać postojowe, ponieważ jest to tańsze o 1,6 tys. zł od zwolnienia.

Warunek skorzystania  z dopłat do pensji

Tarcza przewiduje m.in. że dopłaty do pensji będą możliwe, jeśli firma zawrze porozumienie ze związkami zawodowymi (lub przedstawicielami pracowników), które określi warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy. Wskazuje, że w czasie obowiązywania tego porozumienia nie stosuje się warunków wynikających z układu zbiorowego, umów o pracę i innych aktów stanowiących podstawę nawiązania stosunku pracy.

Przedsiębiorca, który obniżył wymiar czasu pracy w związku ze spadkiem obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia koronawirusa, może obniżyć wymiar czasu pracy pracownika o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Przy tak obniżonym wymiarze czasu pracy Fundusz dofinansuje maksymalnie do wysokości 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego plus składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy od przyznanych świadczeń. tj. 2 452,27 zł.

Z postojowego i obniżonego czasu pracy mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa poprzez zgłoszenie do urzędu pracy już od kwietnia.
Dofinansowanie przysługiwać będzie przez trzy miesiące, ale specustawa przewiduje, że Rada Ministrów może przedłużyć ten okres, co zapewne nastąpiłoby w sytuacji przedłużenia okresu walki z epidemią COVID-19. Niestety oznacza to spadek dochodów pracowników w tym okresie od 20 proc. na obniżonym wymiarze czasu pracy do ok. 50 proc. w przypadku postojowego, ale minimum jest zawsze płaca minimalna. Na rękę pracownik otrzyma przy tych rozwiązaniach ok. 2,2 – 3,3-krotność podstawowego zasiłku dla bezrobotnych.

Tarcza antykryzysowa - pozostałe zapisy

Przedstawiamy najważniejsze z punktu widzenia podmiotów ekonomii społecznej zapisy ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Art. 15zze. 1. Starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać organizacji pozarządowej lub podmiotowi, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników w rozumieniu art. 15g ust. 4 zdanie pierwsze, oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19.

Dofinansowanie  będzie mogło zostać przyznane, gdy spadek przychodów z działalności statutowej w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających po 01.01.2020 r. wyniesie:

 • co najmniej 30% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w odniesieniu do każdego pracownika;
 • co najmniej 50% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia w odniesieniu do każdego pracownika;
 • co najmniej 80% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia w odniesieniu do każdego pracownika.

Dofinansowanie może być przyznane na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, wypłacane w okresach miesięcznych.

Podmiot objęty wsparciem jest zobowiązany do utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową, przez okres dofinansowania oraz okres równy temu okresowi, po zakończeniu dofinansowania.

Komentarz OWES: Tu mogą być dopłaty do wynagrodzeń i ZUS. Każdy PES może skorzystać z wsparcia z art 15 zze. 

 

Kto jest przedsiębiorcą?

Art. 4. 1. Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą. 2. Przedsiębiorcami są także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działań.

Definicja Przedsiębiorcy w ustawie o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw  ((zwana specustawą antykryzysową);
 
Komentarz OWES: wpis do KRS do Rejestru Przedsiębiorców, na mocy ustawy prawo o fundacjach, spółdzielniach, kodeks spółek, czyni PS przedsiębiorcami.
 

Jak wystąpić o środki mówi art 15 zzb, pkt 10

Komentarz OWES: Uwaga - w pkt 12 ustawy ważna informacja dla tych PES, które mają wsparcie pomostowe z OWES lub korzystają np. z PFRON:

Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

ZASADY OTRZYMYWANIA ŚRODKÓW Art 15zzc

5. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 3, jest wypłacane w okresach miesięcznych, po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o prowadzeniu działalności w danym miesiącu, za który dofinansowanie jest wypłacane.

6. Przedsiębiorca jest obowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres, na który przyznane zostało dofinansowanie, oraz, po zakończeniu dofinansowania, przez okres równy temu okresowi.

7. Dofinansowanie wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi, bez odsetek, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

Turystyka, art 15 k

Przedłużenie terminu na zwrot wpłat klienta w przypadku niemożności zorganizowania wydarzenia z powodu epidemii (dot. organizacji wystaw i kongresów lub działalności kulturalnej, rozrywkowej, rekreacyjnej, sportowej, organizującej wystawy tematyczne lub imprezy plenerowe) do 180 dni od rozwiązania umowy.

Możliwość skorzystania przez klientów z voucherów na realizację imprezy turystycznej w ciągu roku od dnia, w którym miała się odbyć impreza odwołana w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

Pożyczki Art. 15zzd

2. Wniosek o pożyczkę mikroprzedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. We wniosku o pożyczkę mikroprzedsiębiorca oświadcza o stanie zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

3. Pożyczka może być udzielona do wysokości 5 000 zł.

4. Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski.

5. Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. 6. 

7. Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca ten przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. We wniosku o umorzenie mikroprzedsiębiorca oświadcza o nie zmniejszeniu stanu zatrudnienia.

Czynsze i podatki w Tarczy antykryzysowej

Art. 15zzze. 1. Należności pieniężne, o których mowa w art. 12a ust. 1* ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie, przypadające za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, mogą być umarzane w całości albo w części lub ich spłata może być odraczana lub rozkładana na raty przez starostę lub prezydenta miasta na prawach powiatu, wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, bez zgody wojewody.
2. Starosta lub prezydent miasta na prawach powiatu wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej bez zgody wojewody może odstąpić od dochodzenia należności, o których mowa w ust. 1, na wniosek podmiotu, którego płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19

* Art. 12a. 1. Należności pieniężne z tytułu gospodarowania nieruchomościami mające charakter cywilnoprawny, przypadające Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez starostę wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej albo ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, mogą być umarzane w całości albo w części lub ich spłata może być odraczana lub rozkładana na raty. W przypadkach nieuregulowanych w niniejszej ustawie stosuje się przepisy art. 56, art. 57 i art. 58 ust. 2–4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020).

Art. 15p. Rada gminy może wprowadzić, w drodze uchwały, za część roku 2020, zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Brak kar za opóźnienia w przetargach publicznych, art 15 r

Wprowadzenie mechanizmu wydłużania terminów realizacji zamówień publicznych. Służyć temu będzie procedura zwalniająca z naliczania kar umownych za – związane z epidemią – opóźnienia w realizacji przetargów. Jednocześnie nienaliczenie kar umownych w tej procedurze nie będzie stanowić naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Dodatkowo wprowadzony będzie przyspieszony tryb lub niestosowanie przepisów Prawa zamówień publicznych w przypadku zamówień niezbędnych do walki z koronawirusem.

INNE: 

 • przesunięcie terminu płatności zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych wynagrodzeń w marcu i kwietniu 2020 r. (do 1 czerwca 2020 r.);
 • możliwość odroczenia terminu wykonania badań urządzeń technicznych, z zachowaniem możliwości eksploatacji przez maksymalny okres kolejnych 6 miesięcy (art. 28);
 • wydłużenie okresu sporządzania dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej do 31 grudnia 2020 r. (art. 42);
 • zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) umowy pożyczki zawieranej do dnia 31 sierpnia 2020 r.

Rozliczenie straty

Art. 38f. Umożliwienie podatnikom CIT i PIT, którzy ponoszą negatywne konsekwencje COVID-19, odliczenia straty poniesionej w 2020 r., od dochodu z działalności, uzyskanego w 2019 r. Warunek to osiągnięcie w 2020 r. – w porównaniu do 2019 r. – przychodów niższych o co najmniej 50 proc.

Okresowe badania lekarskie
Art. 31m. Orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.
 
ZMIANY W PFRON 
 
Art. 17. W ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 2 pkt 4a otrzymuje brzmienie: „4a) kosztach płacy – oznacza to wynagrodzenie brutto oraz finansowane przez pracodawcę obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe naliczone od tego wynagrodzenia i obowiązkowe składki na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Solidarnościowy;"
 
 2) w art. 6b w ust. 3 pkt 9 otrzymuje brzmienie: „9) spełniania przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych w art. 8 ust. 3a pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 i 284), przy czym w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności spełnienie tych przesłanek może zostać stwierdzone jedynie w przypadku ustalenia przyczyny niepełnosprawności oznaczonej symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu), 10-N (choroba neurologiczna) lub 07-S (choroby układu oddechowego i krążenia).";
 
26a: a) w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:
1) 1950 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności;
2) 1200 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;",
b) ust. 1b otrzymuje brzmienie: „1b. Kwoty, o których mowa w ust. 1, w odniesieniu do osób niepełnosprawnych, którym orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych, zwiększa się o:
ust. 1b otrzymuje brzmienie: „1b. Kwoty, o których mowa w ust. 1, w odniesieniu do osób niepełnosprawnych, którym orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych, zwiększa się o:
1) 1200 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności;
2) 900 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
3) 600 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.";
 
Ceny i marże
Art. 15zzzj. 1. Karze pieniężnej podlega ten, kto wbrew przepisowi art. 8b stosuje ceny lub marże wyższe niż ustalone zgodnie z obwieszczeniem, o którym 82 mowa w art. 8, lub z przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie art. 8a.
 
Art. 79 Płaca minimalna w 2021 roku
 5. Jeżeli Rada Dialogu Społecznego nie uzgodni w terminie , o którym mowa w ust. 3, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku 2021 oraz nie ustali wysokości minimalnej stawki godzinowej w roku 2021, Rada Ministrów ustala, w drodze rozporządzenia, w terminie do dnia 15 września 2020 roku, wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku 2021, a także wysokość minimalnej stawki godzinowej w roku 2021 wraz z terminem zmiany tych wysokości.
 
6. Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, a także wysokość minimalnej stawki godzinowej ustalone przez Radę Ministrów nie mogą być niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia w roku 2021 oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w roku 2021, o których mowa w ust. 1.
 
Info dla spółdzielni
Art. 90. Jeżeli ustawowy termin zwołania walnego zgromadzenia spółdzielni albo zebrania właścicieli lokali przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, trwającego w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy lub ogłoszonego bezpośrednio po okresie trwającym w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, ulega on przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania tego stanu
 
REKOMENDACJA: Nie zwlekaj z kontaktami z urzędem czy bankiem do ostatniej chwili. Polecamy poradniki związane z działalnością firmy w okresie epidemii na stronie https://www.biznes.gov.pl/pl/koronawirus-najwazniejsze-informacje-dla-przedsiebiorcow
 
 

Tarcza Antykryzysowa dla III sektora

Piotr Gliński, Przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego, 20 marca ogłosił propozycję działań osłonowych dla organizacji pozarządowych. Obejmą one:

 • Przesunięcie obowiązków sprawozdawczych CIT-8

Mijający 31 marca br. termin składania przez organizacje sprawozdań CIT-8 zostanie wydłużony do 31 lipca br. W tej sprawie, na wniosek Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego, zostanie wydane rozporządzenie Ministra Finansów. Rozwiązanie to dotyczy części organizacji pozarządowych: podatników osiągających wyłącznie dochody zwolnione od podatku, a także podatników działających w sferze pożytku publicznego, jeżeli ich przychody z tej działalności stanowią co najmniej 80% wszystkich przychodów.

 • Zlecanie zadań publicznych – ułatwienia

m.in. przedłużenie terminu na złożenie sprawozdania, przedłużenie terminu na rozliczenie dotacji, uznanie za uzasadnione wydatków poniesionych na sfinansowanie działań, które zostały odwołane w w związku z obowiązywaniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii

 • Możliwość zlecania zadań publicznych w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 z pominięciem otwartego konkursu ofert (analogicznie do rozwiązania przyjętego w art. 11a uodppiow, obowiązującego w sytuacji klęski żywiołowej).
 • Program Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania COVID-19 w Narodowym Instytucie Wolności – uruchomiony zostanie nowy program wsparcia doraźnego z budżetem 10 mln zł. Program ma na celu wspomaganie funkcjonowania organizacji pozarządowych w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń związanych z bieżącą sytuacją epidemiczną, w tym:
  a. przygotowanie i realizację działań podejmowanych w uzupełnieniu zadań administracji publicznej w celu przeciwdziałania Covid-19 w społecznościach lokalnych;
  b. przygotowanie i realizację działań, podejmowanych w zastępstwie bądź w uzupełnieniu zadań, które w całości lub części musiały zostać odwołane na skutek Covid-19;
  c. przygotowanie i realizację działań podejmowanych w celu podtrzymania funkcjonowania organizacji zagrożonego na skutek Covid-19;
  d. zakup sprzętu i materiałów niezbędnych do realizacji przedsięwzięć, o których mowa wyżej;
  e. wynajem siedziby, lokalu do realizacji działań, jeśli środki przeznaczone na ten cel zostały utracone na skutek Covid-19;
 • Włączenie organizacji pozarządowych prowadzących odpłatną działalność pożytku publicznego oraz działalność gospodarczą do pakietu osłonowego dla przedsiębiorców.

Więcej na https://niw.gov.pl/wystapienie-przewodniczacego-ds-pozytku-publicznego-prof-piotra-glinskiego-tarcza-antykryzysowa-dla-iii-sektora/?fbclid=IwAR3cpw4hTQDDsBWdlRjDS1OS8hb-3gzm5JVPMa180wx5VLlrN3O69Q-LwDA

REKOMENDACJA: Podmioty ekonomii społecznej zachęcamy do kontaktu z lokalnymi organami administracji publicznej w celu omówienia przeszkód w realizacji zadań publicznych zaistniałych w związku z epidemią koronawirusa i wypracowania odpowiednich rozwiązań.

 

Rozwiązania Ministerstwa Finansów w pakiecie działań tarczy antykryzysowej

Swoje rozwiązania w związku z epidemią zaproponowało także Ministerstwo Finansów. Wśród nich jest m.in.:

 • Możliwość zawieszenia kontroli podatkowych, postępowań podatkowych, kontroli celno- skarbowych na czas obowiązywania stanu epidemicznego

 • Możliwość wstrzymania administracyjnego postępowania egzekucyjnego należności pieniężnych

 • Możliwość wstecznego rozliczania strat podatkowych w PIT i CIT

 • Przesunięcie terminu do zapłacenia podatku od przychodów z budynków

 • Możliwość rezygnacji z uproszczonych zaliczek w 2020 r. i obliczanie zaliczek miesięcznych od bieżących dochodów

 • Wydłużenie terminu na przekazanie przez płatników zaliczek na podatek od wynagrodzeń pobranych za marzec i kwiecień

 • Możliwość wprowadzenia przez gminy przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości

Wójt (burmistrz, prezydent miasta), w drodze zarządzenia, będzie miał możliwość przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., nie dłużej niż do 30 września 2020 r. Przedłużenie terminów obejmie wskazane grupy przedsiębiorców, których sytuacja finansowa pogorszyła się wskutek koronawirusa.

UWAGA: z zaproponowanych rozwiązań będą mogli skorzystać podatnicy, którzy spełnią określone warunki.

Więcej na: https://www.gov.pl/web/finanse/rozwiazania-mf-w-pakiecie-dzialan-tarczy-antykryzysowej

 

Wsparcie dla podmiotów ekonomii społecznej prowadzących podmioty reintegracyjne (KIS i CIS)

Wypłata świadczeń integracyjnych

W MRPiPS toczą się obecnie prace nad rozwiązaniami prawnymi (zmiany w tzw. specustawie dotyczącej przeciwdziałania COVID-19), które pozwolą wypłacić uczestnikom CIS świadczenia integracyjne w niezmienionej wysokości za okres zawieszenia zajęć. Rozwiązania te pozwolą wypłacić świadczenia w pełnej wysokości także w przypadku, w którym do zawieszenia zajęć w CIS doszło przed wejściem w życie nowych przepisów.

Więcej na: https://publicystyka.ngo.pl/komunikat-dla-podmiotow-zatrudnienia-socjalnego-w-zwiazku-z-zagrozeniem-rozprzestrzeniania-sie

 

Wsparcie dla instytucji kultury

Przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe zajmujące się kulturą, osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą w sektorze kultury oraz zatrudnione na podstawie umów cywilno-prawnych mogą skorzystać z rozwiązań proponowanych w Tarczy Antykryzysowej (patrz wyżej).

Ponadto specjalne rozwiązania w obszarze kultury zaproponowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego obejmują m.in.:

 • dwa nowe programy dotacyjne;
 • dodatkowy program rekompensujący straty dla kultury w związku z epidemią po jej zakończeniu  (uruchomiony po rozluźnieniu rygorów stanu zagrożenia epidemicznego)
 • elastyczne podejście do realizacji i rozliczania zadań w Programach Ministra.

Więcej na https://www.gov.pl/web/kultura/mkidn-tarcza-antykryzysowa-obejmie-ludzi-i-instytucje-kultury

 

Wsparcie dla podmiotów realizujących projekty finansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Komunikat wydany przez Urząd Marszałkowski obejmuje m.in następujące informacje istotne z punktu widzenia projektów w obszarze ekonomii społecznej:

 • jeśli beneficjent podejmie decyzję, że z powodu ryzyka zakażenia koronawirusem, dana forma wsparcia projektowego się nie odbędzie a poniesiono już koszty z tym związane lub będą one musiały zostać poniesione, IZ RPO stoi na stanowisku, że taka sytuacja będzie uznana za działanie siły wyższej. Podjęte zobowiązania finansowe beneficjenci mogą wówczas pokryć ze środków projektu realizowanego w ramach RPO WK-P
 • Wszystkie przypadki działań zaradczych (a także ich dalszych konsekwencji w postaci np. wniosków o wydłużanie okresu realizacji projektu) podejmowanych przez beneficjentów będą rozpatrywane przez IZ RPO indywidualnie, z uwzględnieniem ich adekwatności do konkretnej sytuacji w danym projekcie.
 • grupą szczególnie narażoną na zachorowanie na COVID-19 (chorobę wywoływaną przez koronawirusa SARS-CoV-2) są osoby starsze, beneficjenci projektów realizowanych ze środków EFS , w których uczestnikami są właśnie takie osoby (w szczególności projektów z zakresu usług opiekuńczych) - tu warto rozważyć zamianę stacjonarnych form opieki na opiekę świadczoną w domu uczestnika. Koszty związane z dostosowaniem form opieki do aktualnych wymagań uczestników będą mogły być co do zasady uznane za kwalifikowalne.
 •  w przypadku powstawania opóźnień w realizacji projektów współfinansowanych z EFRR związanych np. z odwoływaniem targów i wystaw (w związku z sytuacją wywołaną przez koronawirusa SARS-CoV-2), które będą skutkować koniecznością wydłużenia okresu realizacji projektu, a także w innych jednostkowych sytuacjach  IZ RPO będzie indywidualnie rozpatrywać każdy przypadek z uwzględnieniem ich adekwatności do konkretnej sytuacji w danym projekcie.

Więcej na http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/wiadomosc/komunikat

pdfCOVID_USTAWA_PODPISANA_PRZEZ_PREZYDENTA.pdf
xlsZalacznik_do_wniosku_elektronicznego_RDZ.xls
xlsZalacznik_do_wniosku_elektronicznego_RDZ_(1).xls
fileWniosek_RDZ_PAPIER_31_03_2020_(1).docx
docInstrukcja_wypelnienia_wniosku_RDZ.doc
Fio
Strona www dofinansowana ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich