Wzmocnij swoją organizację pozarządową

Środki uzyskane z:

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorskie Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Nawigacja

Poręczenia z Funduszu poręczeń

Zgodnie z zapisami umów o udzielenie dotacji oraz wsparcia pomostowego, jako dodatkowe zabezpieczenie obok weksla, wymagane jest poręczenie z Funduszu poręczeń. Poręczenie można wykupić w Toruńskim Funduszu Poręczeń Kredytowych (ul. Kopernika 27, Toruń).

Warunki poręczeń dla PES

 • wysokość poręczenia - do 80% kwoty wsparcia finansowego przyznanego przez OWES TŁOK 3
 • koszt poręczenia wynosi 1% od wartości poręczenia
 • poręczenie udzielane jest w złotych do kwoty z góry oznaczonej
 • poręczenie jest udzielane na okres ustalony w umowie poręczenia
 • maksymalny okres poręczenia - 66 miesięcy
 • zabezpieczenie poręczenia - weksel własny in blanco Beneficjenta
 • od udzielonego poręczenia fundusz pobiera od Beneficjenta wsparcia finansowego jednorazową prowizję

Poręczenia udziela się na podstawie wniosku o udzielenie poręczenia.

 

Poręczenie krok po kroku

 1. Uzyskanie pozytywnej decyzji o udzieleniu wsparcia z OWES TŁOK 3
 2. Wypełnienie części A wniosku o poręczenie dotacji, który znajduje się poniżej w załącznikach do pobrania. Należy przygotować 2 wnioski – jeden do poręczenia dotacji, drugi do poręczenia wsparcia pomostowego.
 3. Przygotowanie przez OWES TŁOK 3 skanu wypełnionej części B wniosku, wzorów umów o udzielenie dotacji oraz wsparcia pomostowego.
 4. Przygotowanie załączników: skan decyzji o udzieleniu wsparcia, biznesplan w pdf i w Excelu (zał. 2 i 2a do Regulaminu udzielania dotacji), harmonogram rzeczowo-finansowy, dokumenty rejestrowe i statutowe, dokumenty potwierdzające niezaleganie przez przedsiębiorcę z płatnościami wobec US i ZUS.
 5. Przesłanie do Funduszu poręczeń w formie elektronicznej wniosku o poręczenie (część A) wraz z pakietem załączników na adres fundusz@tfpk.pl
 6. Wniosek oceniany jest w terminie do 7 dni. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji należy uiścić prowizję o wartości 1% od wartości poręczanej. Potwierdzenie przelewu należy dostarczyć do OWES TŁOK 3.
 7. Dokumenty dotyczące poręczenia podpisywane są równocześnie z podpisywaniem umowy o dotację oraz wsparcie pomostowe. 

 

Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych udziela poręczeń bezzwrotnego wsparcia finansowego przyznawanego przez Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK Beneficjentom wsparcia finansowego, tj. podmiotom, które mogą otrzymać wsparcie finansowe na cele związane bezpośrednio z podjęciem działalności gospodarczej.

Beneficjentami wsparcia finansowego mogą być podmioty, o których mowa w Regulaminie udzielania dotacji w ramach projektu "OWES TŁOK 3", które w chwili udzielenia przez Fundusz poręczenia posiadają status mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy lub status organizacji pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności publicznej i wolontariacie.

Poręczeniem może być objęty Beneficjent nieznajdujący się w trudnej sytuacji w rozumieniu Działu 2.1 Wytycznych Wspólnoty dotyczących pomocy publicznej w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw.

Poręczeniem udzielanym przez TFPK może być objęte wsparcie finansowe udzielone Beneficjentom z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Beneficjent w dniu podpisania umowy o udzielenie poręczenia musi posiadać status mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy lub status organizacji pożytku publicznego, czego potwierdzeniem jest formalny wpis w CEIDG lub KRS oraz oświadczenie Beneficjenta.

 

więcej informacji na stronie: http://www.tfpk.pl/

 

 

pdfWniosek o poręczenie dotacji
pdfTFPK Regulamin
docUmowa o udzielenie poręczenia
Fio
Strona www dofinansowana ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich