Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej TŁOK

Środki uzyskane z:

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorskie Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Nawigacja

Pożyczki z PUP możliwe do umorzenia

Pożyczka jest udzielana na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

  1. Wysokość pożyczki nie może przekroczyć 5 tys. zł.
  2. Pożyczka jest jednorazowa.
  3. Stałe oprocentowanie pożyczki wynosi 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski w skali roku.
  4. Okres spłaty pożyczki nie może przekroczyć 12 miesięcy, przy czym rozpoczęcie spłaty pożyczki będzie następowało po 3 miesięcznym okresie karencji.
  5. Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r.
  6. We wniosku o umorzenie mikroprzedsiębiorca oświadcza o niezmniejszeniu stanu zatrudnienia. Pożyczkobiorca w ciągu 14 dni od dnia spełnienia warunku umorzenia, składa do PUP wniosek o umorzenie pożyczki. Oświadczenie o niezmniejszeniu stanu zatrudnienia, zawarte we wniosku o umorzenie pożyczki, Pożyczkobiorca składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń

 

Jeśli Pożyczkobiorca nie spełni warunku umorzenia albo nie złoży wniosku o umorzenie – ma obowiązek spłaty pożyczki. Spłata pożyczki odbywa się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez PUP. Przy czym okres karencji wynosi 3 miesiące, po którym mikroprzedsiębiorca może złożyć wniosek o umorzenie.

Wypłata pożyczki nastąpi jednorazowo, niezwłocznie po podpisaniu umowy, jednak nie później niż w terminie 2 dni roboczych od podpisania umowy.

Wzory dokumentów dostępne są pod linkiem: https://www.gov.pl/web/rodzina/pozyczki-dla-mikroprzedsiebiorcow

 

Załączamy informację o przykładowym sposobie składania wniosków. Proszę sprawdzić procedurę w Waszych PUP.

Wnioski wraz z dwoma egzemplarzami umowy można składać do Powiatowego Urzędu Pracy w następujący sposób:

  1. elektronicznie, przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, przez Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia, w serwisie www.praca.gov.pl,
  2. elektronicznie przesyłając na skrzynkę podawczą Urzędu ePUAP, podpisując profilem zaufanym,
  3. składając dokumenty w kopercie do skrzynki na korespondencję ustawionej w przedsionku Urzędu,
  4. przesyłając pocztą tradycyjną na adres PUP. 

Zachęcamy do składania wniosków, jeśli planujecie utrzymać zatrudnienie.

 

Fio
Strona www dofinansowana ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich