Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej TŁOK

Środki uzyskane z:

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorskie Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Nawigacja

Dopłaty do wynagrodzeń - Tarcza antykryzysowa

Dofinansowanie wynagrodzeń oraz składek ze środków Funduszu Pracy dla przedsiębiorców (art. 15zzb)

Art. 15zzb. 1. Starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników w rozumieniu art. 15g ust. 4 zdanie pierwsze oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.

Dofinansowanie wynagrodzeń oraz składek ze środków Funduszu Pracy – dla organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(art. 15zze)

Art. 15zze. 1. Starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać organizacji pozarządowej lub podmiotowi, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników w rozumieniu art. 15g ust. 4 zdanie pierwsze, oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19.

Dofinansowanie  będzie mogło zostać przyznane, gdy spadek przychodów z działalności statutowej w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających po 01.01.2020 r. wyniesie:

  • co najmniej 30% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w odniesieniu do każdego pracownika;
  • co najmniej 50% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia w odniesieniu do każdego pracownika;
  • co najmniej 80% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia w odniesieniu do każdego pracownika.

Dofinansowanie może być przyznane na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, wypłacane w okresach miesięcznych.

Podmiot objęty wsparciem jest zobowiązany do utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową, przez okres dofinansowania oraz okres równy temu okresowi, po zakończeniu dofinansowania.

Gdzie się zgłosić: Wnioski mogą być składane elektronicznie. Wnioski są składane do Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy.

 

W załączniku Zasady ubiegania się o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców (15zzb) oraz organizacji pozarządowych (15zze).
 

pdf15zze_zasady_organizacje_pozarzadowe_v2.pdf
pdf15zze_umowa_zal_organizacje_pozarzadowe_v2.pdf
pdf15zzb_zasady_v2.pdf
pdf15zzb_umowa_z_zalacznikami_v2.pdf
Fio
Strona www dofinansowana ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich