Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej TŁOK

Środki uzyskane z:

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorskie Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Nawigacja

Podmioty ekonomii społecznej otrzymają pomoc na utrzymanie bieżącej działalności

Bank Gospodarstwa Krajowego uruchomia Pożyczki Płynnościowe dla podmiotów ekonomii społecznej na zapewnienie im płynności finansowej w związku z negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID – 19.  
 

Pożyczka Płynnościowa umożliwia podmiotom ekonomii społecznej sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnienie jej płynności finansowej.

Przeznaczenie
 • sfinansowanie wynagrodzeń pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US),
 • pokrycie zobowiązań publiczno-prawnych Ostatecznego Odbiorcy, 
 • spłata zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,
 • zatowarowanie, półprodukty itp.
 • pokrycie kosztów administracyjnych,
 • zakup drobnego wyposażenia.
Dla kogo

Pożyczka przeznaczona jest dla podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych zdefiniowanych w Krajowym Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej, m.in. spółdzielni socjalnych, spółdzielni pracy, organizacji pozarządowych, czy zakładów aktywności zawodowej.

Główne parametry pożyczki
 • Maksymalna wartość pożyczki - do wysokości 25% wartości rocznego obrotu  i nie więcej niż 100 tys. zł;
 • Okres spłaty – do 4 lat
 • Oprocentowanie - 0,1% w skali roku
 • Karencja w spłacie  – do 12 miesięcy
 • Prowizja – brak opłat i prowizji

Aby podmiot ekonomii społecznej mógł skorzystać z pożyczki powinien:

 • istnieć co najmniej 12 m-cy i posiadać co najmniej jeden zamknięty rok obrotowy,
 • spełniać kryterium mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy,
 • prowadzić działalność gospodarczą lub odpłatną działalność statutową,
 • posiadać zdolność do spłaty zaciągniętego zobowiązania wraz z odsetkami i wykazać realne źródła spłaty tych zobowiązań (weryfikowana na podstawie dokumentów finansowych właściwych dla formy prawnej PES).
Co należy zrobić, aby uzyskać pożyczkę

Procedura ubiegania się o pożyczki ma uproszczony charakter i uwzględnia specyfikę oraz możliwości finansowe PES. W celu ubiegania się o pożyczkę należy złożyć wniosek do właściwego Pośrednika Finansowego wraz wymaganymi dokumentami potwierdzającymi sytuację finansową Podmiotu. W przypadku pożyczek z oprocentowaniem preferencyjnym może występować pomoc de minimis.

Instytucje finansujące

Pożyczek płynnościowych dla podmiotów ekonomii społecznej z terenu województwa kujawsko-pomorskiego będzie udzielać TISE. Trwają przygotowania do uruchomienia naboru wniosków.

fileWniosek_pozyczkowy.xlsx
fileZalacznik_do_wniosku_o_pozyczke_plynnosciowa_dla_PES.xlsx
Fio
Strona www dofinansowana ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich