Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej TŁOK

Środki uzyskane z:

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorskie Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Nawigacja

24 czerwca weszła w życie tzw. Tarcza 4.0

24.06.2020 r. weszła w życie tzw. Tarcza 4.0.

Nowe usługi realizowane w ramach tarczy przez PUP-y to:

  • niskooprocentowane pożyczki z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych (art.15zzda),
  • dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników dla kościelnej osoby prawnej (art.15zze2).

O szczegóły tj, daty naborów, należy pytać w swoim PUP.

Poniżej prezentujemy zapisy z tarczy, na podstawie których można ubiegać się o pożyczkę:

„Art. 15zzda. 1. W celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 starosta może, na podstawie umowy, udzielić ze środków Funduszu Pracy jednorazowo pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub statutowej organizacji pozarządowej lub podmiotowi, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadziły działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 r. 2. Wniosek o pożyczkę organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, składa do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na siedzibę, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.

3. Pożyczka może być udzielona do wysokości 5 000 zł. Wysokość pożyczki nie może przekroczyć 10% przychodów w poprzednim roku bilansowym. Przychód organizacji pozarządowej lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w poprzednim roku bilansowym nie może przekroczyć 100 000 zł. We wniosku o pożyczkę organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przedstawia w formie oświadczenia wysokość łącznych przychodów osiągniętych w poprzednim roku bilansowym.

4. Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski.

5. Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

6. Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia, przedłużyć okres spłaty pożyczki, o którym mowa w ust. 5, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.

7. Pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu, pod warunkiem, że organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, będzie prowadzić działalność przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. 8. Starosta dochodzi roszczeń z tytułu niespłaconych pożyczek. 9. Przychód z tytułu umorzenia pożyczki na zasadach, określonych w ust. 7, nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych. 10. Środki pochodzące z pożyczki nie podlegają egzekucji sądowej ani administracyjnej. Środki te, w razie ich przekazania na rachunek płatniczy, są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego."; 


Od 16 maja 2020 r. obowiązuje tzn. tarcza antykryzysowa 3.01

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń osób zatrudnionych w PES prowadzących działalność gospodarczą

Tarcza antykryzysowa 3.0 wprowadza bardzo ważne uzupełnienie ww. instrumentu, zgodnie z którym podmioty chcące skorzystać z dofinansowania części kosztów wynagrodzenia pracowników, a które już korzystają z dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, będą mogły starać się o wsparcie z Tarczy w części niepodlegającej już otrzymywanemu dofinansowaniu na podstawie ustawy. (Art. 15zze tarczy antykryzysowej dodany na podstawie art. 46 pkt 17 tarczy antykryzysowej 3.0 - możliwość skorzystania z dofinansowania o którym mowa w art. 15zzb albo art. 15zze)

Zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS

Art. 31zo. Prawo do zwolnienia z opłacania składek za marzec przysługuje również w przypadku ich opłacenia. Wcześniej nie było takiej możliwości, z uwagi na sformułowanie w ww. przepisie, z którego wynikało, że zwolnienie z obowiązku opłacenia dotyczyło tylko nieopłaconych należności z tytułu składek. Przedsiębiorcy, którzy składki w marcu opłacili np. wcześniej, nie mogli skorzystać ze zwolnienia za ten miesiąc, jednakże został dodany do przepisów Tarczy 2.0 art. 113, zgodnie z którym zwolnieniem z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej za marzec 2020 r., objęto również należności, które zostały za marzec opłacone. Jednocześnie przepis wskazuje, że opłacone należności z tytułu składek podlegają zwrotowi na zasadach określonych w art. 24 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, co za tym idzie, ZUS ma obowiązek zwrócić otrzymaną kwotę w terminie 30 dni od otrzymania wniosku.

Przeznaczenie części środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych lub zakładowego funduszu aktywności w czasie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii

Art. 68gd ustawy wprowadza rozwiązanie umożliwiające przeznaczenie środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakładowego funduszu aktywności i zwrotów na te fundusze na zapewnienie ciągłości zatrudnienia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych w okresie walki z epidemią. Na tej podstawie, w okresie od dnia 8 marca 2020 r., nie dłużej jednak niż do upływu 6 miesięcy od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, możliwe jest przeznaczenie kwoty do 20% środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych lub zakładowego funduszu aktywności albo do 20% kwoty podlegającej zwrotowi na te fundusze na podstawie art. 29 ust. 3a1 lub art. 33 ust. 4a ustawy, na:

1) utrzymanie zagrożonych likwidacją miejsc pracy osób niepełnosprawnych;
2) wynagrodzenia lub pomoc bytową dla osób niepełnosprawnych;
3) inne wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości zatrudnienia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, w tym do zapewnienia ciągłości działalności dysponenta zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych lub zakładowego funduszu aktywności.

Warunkiem dysponowania przedmiotowymi środkami będzie uzyskanie zgody dysponenta Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Udzielanie pomocy publicznej pracodawcom w trudnej sytuacji ekonomicznej w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego albo stanem epidemii

W art. 68ge ustawy pojawia się możliwość udzielania pomocy na podstawie art. 26 (Zwrot dodatkowych kosztów dla osoby zatrudniającej osobę niepełnosprawną), art. 26a (Dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego), art. 26d (Zwrot kosztów zatrudnienia lub szkolenia pracowników niepełnosprawnych), art. 32 (dofinansowania i zwrot kosztów dla pracodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej) i art. 41(finansowanie szkoleń organizowanych przez pracodawcę) pracodawcom w trudnej sytuacji ekonomicznej. Pomoc ta będzie traktowana jako pomoc publiczna oraz będzie mogła być przyznana za okresy od marca do grudnia 2020 r. Do tej pory udzielanie ww. form wsparcia nie było możliwe pracodawcom będącym w trudnej sytuacji finansowej, co bezpośrednio wynikało z rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187). 

Jednorazowa pożyczka na pokrycie bieżących kosztów działalności gospodarczej

W celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 starosta może, na podstawie umowy, udzielić ze środków Funduszu Pracy jednorazowo pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej PES mającego status mikro przedsiębiorcy, który prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 kwietnia 2020 r. (zmiana wynikająca z art. 46 pkt 15 tarczy antykryzysowej 3.0)

Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek przedsiębiorstwa społecznego podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikro przedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. We wniosku o umorzenie przedsiębiorstwo społeczne oświadcza, że prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Pierwotnie ww. warunek umorzenia dotyczył utrzymania stanu zatrudnienia. Przedsiębiorstwo oświadczało, że przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r.

Zmiany w prawie spółdzielczym:

Uzupełnienia zatrudnienia w spółdzielni zakładanej przez osoby prawne (art. 5a ust. 4)

Zgodnie z postanowieniami art. 5a ust. 1 spółdzielnia jest obowiązana do zatrudnienia co najmniej pięciu osób spośród osób wymienionych w art. 4 ust. 1, w terminie sześciu miesięcy od dnia wpisu spółdzielni socjalnej do Krajowego Rejestru Sądowego. Natomiast w przypadku rozwiązania stosunku pracy z jedną z takich osób spółdzielnia socjalna, w terminie 3 miesięcy, jest obowiązana zatrudnić w miejsce pracownika osobę spośród osób wymienionych w art. 4 ust. 1. Zapis pozwala na dłuższy termin na uzupełnienie składu.

Odłożenia terminu pierwszej lustracji (art. 15c)

Zgodnie z art. 15c, spółdzielnie socjalne, których powstanie zostało sfinansowane ze środków publicznych, są obowiązane poddać się pierwszej lustracji, o której mowa w ustawie z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze, w terminie 6 miesięcy od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za pierwszy rok działalności. Nowy przepis pozwala maksymalnie odłożyć termin pierwszej lustracji. Przepis ten nie przedłuża natomiast terminów normalnej lustracji spółdzielczej.

Dłuższa możliwość na uzupełnienie składu członkowskiego spółdzielni (art. 18 pkt 2)

Dotychczas art. 18 ustawy określał przesłanki obligujące do likwidacji spółdzielni socjalnej m.in. w przypadku zmniejszenia się liczby członków poniżej pięciu w przypadku osób fizycznych i poniżej dwóch – w przypadku osób prawnych, o ile trwa dłużej niż 3 miesiące. W najnowszych zmianach wydłużono ten okres do 12 miesięcy od dnia odwołania stanu nadzwyczajnego / zagrożenia epidemicznego / stanu epidemii, co powinno zapewnić elastyczne podejście w tak trudnym momencie.

Możliwość stosowania rozwiązań dotyczących stosowania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także do innych organów spółdzielni

Przepisy Tarczy antykryzysowej 3.0 uzupełniły przepisy Prawa spółdzielczego o normę, zgodnie z którą przepisy regulujące zasady podejmowania uchwał, w tym przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, oraz uprawnienia do żądania zwołania posiedzenia organu stosuje się również do innych organów spółdzielni, których powołanie przewidziano w statucie. (Art. 3 Tarczy antykryzysowej 3.0 - zmiana w art. 35 § 3 Prawa spółdzielczego.)

 

Od 18 kwietnia 2020 r. obowiązuje tzw. tarcza antykryzysowa 2.0:

Rozwiązania istotne dla podmiotów ekonomii społecznej

1. Podmioty zatrudniające od 10 do 49 osób będą zwolnione z opłacania składek w wysokości 50% łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek. Zwolnieniem ze składek objęto też wszystkich płatników będących spółdzielniami socjalnymi, bez względu na liczbę pracowników.

Mówią o tym art 31 zo

1a. Na wniosek płatnika składek, zwalnia się z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., w wysokości 50% łącznej kwoty należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek:

1) przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r.,

2) w okresie od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 29 lutego 2020 r. i na dzień 31 marca 2020 r.,

3) w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. i na dzień 30 kwietnia 2020 r. – zgłosił do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych.

i 1 b dla spółdzielni

Na wniosek płatnika składek, będącego spółdzielnią socjalną zwalnia się z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 1 kwietnia 2020 r.”,

2. Uchwalona przez Sejm nowelizacja tarczy antykryzysowej wprowadza także możliwość przeprowadzania szkoleń wstępnych bhp za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Ponadto nowelizacja przewiduje również zawieszenie szkoleń okresowych bhp. Trzeba je będzie przeprowadzić w ciągu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

3. Walne zgromadzenia i głosowania drogą elektroniczną

Ponadto można organizować posiedzenia organów i podejmować uchwały za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W przypadku spółdzielni:

Art. 15. W ustawie z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2020 r. poz. 275 i 568) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 36 dodaje się § 9–13 w brzmieniu:

„§ 9. Zarząd lub Rada Nadzorcza może zarządzić podjęcie określonej uchwały przez walne zgromadzenie na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

 

§ 12. Głosowanie w trybie określonym w § 9–11 może być przeprowadzone niezależnie od postanowień statutu spółdzielni.

W przypadku fundacji i stowarzyszeń:

Art. 16. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1491) w art. 5 po ust. 1 dodaje się
ust. 1a i 1b w brzmieniu:
„1a. Do korzystania ze środków komunikacji elektronicznej w głosowaniu władz fundacji stosuje się odpowiednio przepisy art. 10 ust. 1a–1d ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach.

a poniżej artykuł 18 ustawy... (Tarcza 2.0), który opisuje jak to się ma zadziać.

W ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 713) w art. 10 po
ust. 1 dodaje się ust. 1a–1e w brzmieniu:
„1a. Jeżeli członkowie władzy stowarzyszenia wyrazili na to zgodę w formie dokumentowej, głosowanie poza
posiedzeniami władz stowarzyszenia może odbywać się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.
1b. Możliwość udziału w posiedzeniu władz stowarzyszenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej jest wskazana w zawiadomieniu o tym zebraniu, zawierającym dokładny opis sposobu uczestnictwa i wykonywania prawa głosu.
1c. Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach na posiedzeniach władzy stowarzyszenia odbywa się przy zapewnieniu co najmniej:
1) transmisji obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym;
2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której członek władzy stowarzyszenia może wypowiadać się w toku obrad;
3) wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku posiedzenia.
1d. Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach na oraz poza posiedzeniami władz
stowarzyszenia może podlegać odmiennym uregulowaniom w tym ograniczeniom w statucie stowarzyszenia. Statut
stowarzyszenia może też wprost wyłączyć możliwość stosowania powyższych przepisów w stowarzyszeniu.
1e. Rozwiązania, o których mowa w ust. 1a–1d, stosuje się w przypadku wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322, 374 i 567).”.

Spółki
Art. 29. W ustawie z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505, z późn.
zm.
8)) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 222 po § 4 dodaje się § 4
w brzmieniu:
㤠4
1. Rada nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpo-
średniego porozumiewania się na odległość także w sprawach, dla których umowa spółki przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z członków rady nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu.”;
2) w art. 388 po § 3 dodaje się § 3
w brzmieniu:
㤠3
1. Rada nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpo-
średniego porozumiewania się na odległość także w sprawach, dla których statut spółki przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z członków rady nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu.”;

 

1 Opracowano na podstawie: http://ozrss.pl/tarcza-antykryzysowa-3-0-a-przedsiebiorstwa-spoleczne/

Fio
Strona www dofinansowana ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich