Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej TŁOK

Środki uzyskane z:

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorskie Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Nawigacja

Zakupy w PES

Informujemy, iż OWES TŁOK posiada nowy instrument wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej (w tym przedsiębiorstw społecznych) w związku z przeciwdziałaniem wystąpienia COVID-19.

Instrument polega na dokonywaniu przez OWES zakupów produktów i usług służących przeciwdziałaniu skutkom COVID-19 od PES, znajdujących się w trudnej sytuacji w następstwie wystąpienia COVID-19, obejmujących w szczególności:

  • zamówienia produkowanych przez PES i PS środków ochrony osobistej (np. maseczek ochronnych, przyłbic) i przekazywanie ich nieodpłatnie placówkom służby zdrowia, placówkom całodobowej opieki w pomocy społecznej, pieczy zastępczej, systemu oświaty, innym jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej oraz służb publicznych uczestniczących w działaniach na rzecz przeciwdziałania skutkom wystąpienia COVID-19;
  • zamówienia usług cateringowych (przygotowanie i nieodpłatne dostarczenie posiłków) świadczonych przez PES i PS na potrzeby pracowników służby zdrowia, placówek całodobowej opieki w pomocy społecznej, pieczy zastępczej, systemie oświaty oraz innych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;
  • zamówienia usług cateringowych (przygotowanie i dostarczenie posiłków) świadczonych przez PES i PS oraz przekazywanie ich nieodpłatnie osobom w trudnej sytuacji w związku z wystąpieniem COVID-19 (osobom starszym, osobom z niepełnosprawnościami, dzieciom korzystającym dotychczas z darmowych posiłków w szkołach, osobom przebywającym w miejscach odosobnienia w związku z potrzebami izolacji lub kwarantanny i osobom potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w społeczności lokalnej);
  • zamówienia w PES i PS środków higienicznych (np. dezynfekujących), środków ochrony osobistej i przekazywanie ich nieodpłatnie placówkom służby zdrowia, placówkom całodobowej opieki w pomocy społecznej, pieczy zastępczej, systemu oświaty, innym jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej oraz służb publicznych uczestniczących w działaniach na rzecz przeciwdziałania skutkom wystąpienia COVID-19.
  • zamówienia usług społecznych, świadczonych w społeczności lokalnej, w szczególności usług opiekuńczych i asystenckich, dla osób, które dotychczas były objęte opieką w instytucjach (placówkach całodobowych i dziennych) lub wymagających takiej opieki w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, wraz środkami ochrony osobistej dla pracowników realizujących usługi;
  • organizacja i wynajem miejsc całodobowych z przeznaczeniem na pobyt w trakcie kwarantanny, a także na pobyt personelu ochrony zdrowia i innych służb społecznych albo z przeznaczeniem na czasowe zmniejszenia liczby osób w placówkach całodobowych;
  • zamówienie usług czyszczenia, odkażania budynków i przestrzeni publicznych;
  • oraz wszystkich innych usług i zamówień towarów, których potrzeby użycia bądź stosowania mogą pojawić się wraz z rozwojem sytuacji epidemiologicznej w kraju, a których produkcja, dystrybucja, świadczenie nie jest ograniczone innymi prawnymi regulacjami dotyczącymi stanu epidemii.

Wsparciem w ramach tego instrumentu mają zostać objęte instytucje całodobowego pobytu oraz inne podmioty, świadczące usługi w miejscu zamieszkania dotkniętych skutkami wystąpienia COVID-19. Produkty i usługi zakupione przez OWES-y od podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych będą przekazywane nieodpłatnie osobom, grupom oraz instytucjom potrzebującym wsparcia w związku z kryzysem epidemicznym.

Instytucje pomocowe, potrzebujące wsparcia, powinny się kontaktować z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu, z p. Radosławem Kowalskim (tel. 501 604 113, mail: r.kowalski@rops.torun.pl).

Natomiast PES-y, które chcą świadczyć usługę zapraszamy do kontaktu z OWES TŁOK 2 na adres biuro@owies.eu.

Możemy kupować tylko to co PES sam produkuje, zgodnie z interpretacją ministerstwa PES nie może być pośrednikiem, czyli np. zakupić rękawic gumowych i je odsprzedawać. Jeśli coś się zmieni  w tym temacie poinformuję Was.

Fio
Strona www dofinansowana ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich