Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej TŁOK

Środki uzyskane z:

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorskie Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Nawigacja

Polski Bon Turystyczny - zgłoś swoją organizację lub przedsiębiorstwo społeczne

Bon turystyczny - co to jest?

Polski Bon Turystyczny jest narzędziem, który ma na celu wsparcie finansowe polskich rodzin w warunkach pandemii COVID-19. Dopłata do wypoczynku ma też pomóc osłabionej branży turystycznej.

Wartość bonu to 500 zł na każde dziecko. W przypadku dziecka niepełnosprawnego, można pobrać na nie dwa bony o łącznej wartości 1000 zł.

Co zrobić, by znaleźć się na liście podmiotów, w których można zrealizować bon?

Lista podmiotów, w których można zapłacić za pomocą bonu, jest publikowana na stronie internetowej https://bonturystyczny.polska.travel/lista-podmiotow

Na liście znajdą się podmioty, które uprzednio zarejestrują się w systemie teleinformatycznym PUE ZUS. Możliwość rejestracji została udostępniona 25 lipca ZUS na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) https://www.zus.pl/pue/rejestracja

Więcej informacji na stronie ZUS https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/polski-bon-turystyczny-trwa-rejestracja-podmiotow-turystycznych-przez-pue-zus/3509269

Kto może przyjmować płatności bonem?

Płatności bonem mogą przyjmować przedsiębiorcy turystyczni lub organizacje pożytku publicznego, którzy realizują hotelarskie lub imprezy turystyczne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Bonem można płacić m.in. za parki linowe, warsztaty, noclegi w gospodarstwie agroturystycznym, spływy kajakowe itp. Kluczowe jest zarejestrowanie się podmiotu świadczącego daną usługę w specjalnym systemie teleinformatycznym. Jest możliwość realizacji bonu przez obiekty noclegowe i inne z branży turystycznej nieposiadające terminali płatniczych, kas fiskalnych. Wystarczy rejestracja w ww. systemie.

Warto wiedzieć, że impreza turystyczna to według ustawy połączenie co najmniej dwóch różnych rodzajów usług turystycznych na potrzeby tej samej podróży lub wakacji, spełniające określone ustawą warunki.

Jak zgłosić swój PES do udziału w akcji?

Podmioty, które będą chciały przyjmować płatności za pomocą bonu, będą musiały zarejestrować się w systemie teleinformatycznym prowadzonym przez ZUS https://www.zus.pl/pue/rejestracja

Podmioty, które się zarejestrują w systemie, trafią na listę publikowaną na stronie internetowej Polskiej Organizacji Turystycznej. POT koordynuje tworzenie listy miejsc dla programu.

UWAGA! Aby zgłosić swój podmiot do katalogu trzeba dysponować profilem zaufanym, profilem osobistym lub innym środkiem identyfikacji elektronicznej! Jeśli nim jeszcze Państwo nie dysponują, warto go jak najszybciej założyć.

Terminy zgłaszania

Prawo przyjmowania płatności za pomocą bonu turystycznego obowiązuje do 31 marca 2022 r. Do tego czasu można zarejestrować się na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS jako przedsiębiorca turystyczny lub organizacja pożytku publicznego. Polska Organizacja Turystyczna zamieści cię na liście przedsiębiorców turystycznych oraz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do przyjmowania płatności za pomocą bonu. Jeśli przyjmiesz płatność do 31 marca 2022 r., usługę możesz zrealizować po tej dacie.

Jakie dane przedsiębiorcy muszą podać przy rejestracji?

Przedsiębiorcy turystyczni lub organizacje pożytku publicznego przy rejestracji będą musiały podać następujące dane:

  • imię i nazwisko, nazwę lub firmę;
  • adres siedziby i adres wykonywania działalności (w przypadku, gdy miejsce realizacji usług hotelarskich lub oferowania imprez turystycznych jest inne niż siedziby);
  • numer NIP;
  • informację o wpisie do: właściwej ewidencji (marszałka województwa/wójta/burmistrza/prezydenta miasta), o której mowa w art. 38 ust. 1–3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych lub do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych;
  • numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego;
  • informację o oferowaniu usług hotelarskich lub imprez turystycznych;
  • numer rachunku bankowego prowadzonego w Rzeczypospolitej Polskiej w złotych polskich, przyporządkowany do wykonywanej działalności;
  • adres poczty elektronicznej przyporządkowany do wykonywanej działalności;
  • numer telefonu przyporządkowany do wykonywanej działalności;
  • imię i nazwisko osoby dokonującej rejestracji, upoważnionej do reprezentowania przedsiębiorcy turystycznego lub organizacji pożytku publicznego.

Rejestracja w systemie wiąże się ze zobowiązaniem do zamieszczenia informacji o możliwości dokonywania płatności za pomocą bonu turystycznego za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne tam, gdzie są one realizowane oraz oferowane, np. na stronie internetowej lub w recepcji.

Należy pamiętać, że udział w innych akcjach organizowanych przez Polską Organizację Turystyczną nie zwalnia z obowiązku rejestracji.

Dowiedz się więcej

Więcej informacji nt. bonu na stronie POT https://bonturystyczny.polska.travel/dla-przedsiebiorcow

Wszelkie problemy techniczne związane z rejestracją podmiotów należy zgłaszać na zus@bon.pl lub dzwonić na infolinię Polskiego Bonu Turystycznego: 22 11 22 111.

 

 

Fio
Strona www dofinansowana ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich