Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej TŁOK

Środki uzyskane z:

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorskie Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Nawigacja

Tarcza 6.0 - jakie wsparcie dla podmiotów ekonomii społecznej

16 grudnia 2020 r. w życie weszła tzw. Tarcza 6.0. Część rozwiązań dotyczy podmiotów ekonomii społecznej: przedsiębiorstw społecznych, organizacji pozarządowych, kościelnych osób prawnych.

Zadania, o których mowa w Tarczy, są finansowane od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r. ze środków Funduszu Pracy zasilonego środkami Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 lub środkami budżetu państwa, po dokonaniu odpowiednich zmian w planie finansowym Funduszu Pracy.

Polecamy materiał "Rozwiązania Tarczy 6.0 z których mogą skorzystać podmioty ekonomii społecznej" opracowany przez zespół FRSO - do pobrania na dole strony.

Znajdziecie tam szczegółową analizę zapisów tarczy w odniesieniu do PES.

Poniżej podsumowanie najważniejszych zapisów Tarczy odnoszących się do podmiotów ekonomii społecznej:

  • art. 15zzb – dofinansowanie przedsiębiorcy części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19
  • art. 15zzd – jednorazowa pożyczka ze środków Funduszu Pracy do 5.000 zł dla mikroprzedsiębiorcy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej
  • art. 15zzda – jednorazowa pożyczka ze środków Funduszu Pracy do 5.000 zł dla organizacji pozarządowej lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub statutowej
  • art. 15zze – dofinansowanie organizacji pozarządowej lub podmiotowi, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19
  • art. 15zze2  – dofinansowanie kościelnej osobie prawnej działającej na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, oraz jej jednostce organizacyjnej, części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne.

Wsparcie dla przedsiębiorców z wybranych branż

W przeciwieństwie do wcześniejszych „tarcz”, z których mogły skorzystać wszystkie podmioty spełniające określone kryteria, Tarcza 6.0 jest przede wszystkim tarczą branżową kierowaną do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą najbardziej dotkniętą skutkami pandemii oraz wprowadzonych z jej powodu ograniczeń w prowadzeniu działalności.

Tarcza 6.0 wprowadza nowy art. 15zze4, zgodnie z którym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 starosta może, na podstawie umowy, udzielić ze środków Funduszu Pracy jednorazowo dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy, którzy na dzień 30 września 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami m.in.:

47.71.Z - sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

56.10.A - restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

56.30.Z - przygotowywanie i podawanie napojów

82.30.Z - działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

85.51.Z - pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

85.52.Z - pozaszkolne formy edukacji artystycznej

85.59.A - nauka języków obcych

85.59.B - pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

86.90.A - działalność fizjoterapeutyczna

90.01.Z - działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

90.04.Z - działalność obiektów kulturalnych

93.11.Z - działalność obiektów sportowych

93.29.Z - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

których przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.

 

 

pdfTarcza_6.0_-_rozwiazania_do_wykorzystania_przez_PS_KCJ_KS_JS_ost.pdf
Fio
Strona www dofinansowana ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich