Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej TŁOK

Środki uzyskane z:

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorskie Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Nawigacja

Fundacja Inicjatyw Społecznych Źródło

Fundacja Inicjatyw Społecznych Źródło świadczy usługi opiekuńcze dla mieszkańców Grudziądza.

Fundacja powstała w odpowiedzi na rosnącą w Grudziądzu liczbę osób starszych, niesamodzielnych, potrzebujących domowej opieki i pomocy w codziennym funkcjonowaniu. Nie zawsze opiekę taką może zapewnić w pełnym wymiarze rodzina.

Rosnące potrzeby w zakresie usług opiekuńczych pokazują dane MOPR w Grudziądzu: liczba osób korzystających z specjalistycznych usług opiekuńczych w mieście w 2014 roku wyniosła 148 os., 2015 -  175 os., 2016 – 202 os., 2017 – 260 os., zaś w 2018 r. już 352 osoby.

Fundacja powstała przy Parafii pod wezwaniem Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Grudziądzu – i od początku postawiła sobie za cel niesienie pomocy na wielu płaszczyznach – nie tylko pomocy seniorom czy osobom z niepełnosprawnościami, ale również aktywizacji zawodowej i społecznej osób w każdym wieku.

Aby połączyć te różnorakie cele, w styczniu 2020 Źródło uruchomiło Klub Integracji Społecznej na grudziądzkim Strzemięcinie. Osoby bezrobotne kierowane do klubu przez MOPR były tam przygotowywane do podjęcia zatrudnienia i pracy na takich stanowiskach jak opiekunka osób starszych i niesamodzielnych np. w DPS czy podmiotach świadczących usługi w miejscu zamieszkania potrzebującej osoby. Po przejściu odpowiednich szkoleń i zyskaniu uprawnień, absolwentki KIS mogły podjąć zatrudnienie m.in. w fundacji Źródło oraz w innych instytucjach świadczących usługi opiekuńcze.

Fundacja podjęła również współpracę z OWES TŁOK w zakresie szukania rozwiązań, które zwiększą dostęp do usług opiekuńczych dla mieszkańców Grudziądza. OWES w 2019 r. zaprosił organizację do testowania Modelu Współpracy Instytucji Zatrudnienia Socjalnego. Tym samym Źródło znalazło się wśród 30 lokalizacji w całej Polsce wytypowanych do pilotażu testowego modelu współpracy (TMW). W Kujawsko-Pomorskiem model był testowany w Grudziądzu oraz w Toruniu.

Model zakładał, że w dostarczanie usług społecznych mogą się włączyć organizacje pozarządowe. Te potrzebują jednak do tego wyspecjalizowanej kadry – których może dostarczyć Klub Integracji Społecznej lub Centrum Integracji Społecznej

OWES we współpracy z grudziądzkim MOPR-em i KIS przygotował diagnozę lokalnych potrzeb w zakresie usług społecznych, a w KIS opracowano dostosowany do diagnozy program szkoleń dla potencjalnej kadry podmiotów, które będą chciały świadczyć usługi opiekuńcze.

Obecnie Źródło dysponuje kadrą odpowiednio przeszkolonych opiekunek, których wsparcie obejmuje:

- pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych tj. dostarczanie posiłków i produktów żywnościowych oraz pomoc w spożywaniu posiłków lub karmienie;, utrzymywanie porządku i czystości w gospodarstwie domowym, dokonywanie niezbędnych zakupów;

- opiekę higieniczną; 

- pielęgnację zaleconą przez lekarza (czynności wynikające z przedłożonego  zaświadczenia lekarskiego lub dokumentacji medycznej, uzupełniające w stosunku do pielęgniarskiej opieki środowiskowej);

- zapewnienie kontaktów z otoczeniem (np. czynności wspomagające nawiązanie, utrzymywanie i rozwijanie kontaktów z rodziną).

 Usługi opiekuńcze kierowane są do osób w starszym wieku, z niepełnosprawnością – potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu; ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawności wymagających opieki lub wsparcia.

Fundacja aktywnie współpracuje z MOPR w Grudziądzu, PUP w Grudziądzu, Lokalną Grupą Działania oraz Urzędem Miasta Grudziądza.

Oprócz usług opiekuńczych świadczy też usługi asystenta osoby z niepełnosprawnością.

 

Kontakt:

ul. Wyspiańskiego 1-3, 86-300 Grudziądz

tel. 605 860 089

NIP: 876 248 19 01

REGON: 381448998

https://fundacjazrodlo.pl/

 

Fio
Strona www dofinansowana ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich