Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej TŁOK

Środki uzyskane z:

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorskie Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Nawigacja

Jesteś pracodawcą? Przeszkol swoich pracowników korzystając z dofinansowania z KFS lub BUR

Zatrudniasz ludzi w ramach organizacji pozarządowej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, przedsiębiorstwa społecznego itp.? Skorzystaj z dofinansowania do szkoleń z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub Bazy Usług Rozwojowych. 

Prezentujemy, na jakich zasadach możesz ubiegać się o dofinansowanie.

1) Krajowy Fundusz Szkoleniowy

To jeden z najpopularniejszych instrumentów wspierających rozwój zawodowy pracowników. Fundusz dofinansowuje m.in. szkolenia i kursy zawodowe, studia podyplomowe realizowane na wniosek pracodawcy, jak również egzaminy, certyfikaty potwierdzające kompetencje pracowników.

Z KFS mogą korzystać wszyscy pracodawcy (podmioty zatrudniające min. 1 pracownika). Wnioski o dofinansowanie kształcenia przyjmują i rozpatrują Powiatowe Urzędy Pracy. 

W 2022 r. wśród priorytetów szkoleniowych mają się znaleźć szkolenia dla kadry instytucji pomocy społecznej, w tym np. WTZ – będzie to sektor preferowany.

Preferowane mają być też osoby w wieku 45+.

Ostateczna lista preferencji na 2022 r. zostanie opublikowana wkrótce.

W każdym roku nabór ogłaszany jest 2 razy – w pierwszym kwartale (styczeń-luty) i drugi od czerwca lub później. W pierwszym naborze zawsze dostępna jest większa pula pieniędzy, więc warto złożyć wniosek wtedy i już teraz zaplanować, jaki typ szkoleń jest potrzebny pracownikom.

Wysokość dofinansowania

ok. 5 tys. na osobę

mikroprzedsiębiorstwo do 10 osób – dofinansowanie 100%

małe przedsiębiorstwo pow. 11 osób – dofinansowanie 80%

UWAGA! W ramach KFS dofinansowywane są wyłącznie szkolenia osób zatrudnionych na umowę o pracę.

 

2) Baza Usług Rozwojowych

Platforma prowadzona przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) umożliwia dofinansowanie usług szkoleniowych i doradczych ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Baza jest dostępna na stronie uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Wysokość dofinansowania

W ramach BUR można uzyskać refundację poniesionych kosztów zwiazanych ze szkoleniem pracowników w wysokości od 50% do 80%.

W Kujawsko-Pomorskiem przyznawane są bony szkoleniowe o wartości 60 zł za godzinę.

UWAGA! W przypadku BUR z dofinansowań korzystać mogą tylko instytucje, które prowadzą działalność gospodarczą.

W przeciwieństwie do KFS szkolony pracownik nie musi jednak być zatrudniony w ramach umowy o pracę - możliwe są także inne formy zatrudnienia np. umowa zlecenie.

Fio
Strona www dofinansowana ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich