Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej TŁOK

Środki uzyskane z:

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorskie Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Nawigacja

Wydłużenie naboru biznesplanów

OWES TŁOK informuje, iż trwa nabór wniosków o udzielenie dotacji na tworzenie miejsc pracy.

Dokumenty oceniane przez komisję oceny biznesplanów muszą wpłynąć do biura projektu do dnia 18.02.2022 rdo godz. 14:00

UWAGA! Liczy się data wpływu dokumentów do biura projektu, a nie data nadania przesyłki.

Dokumenty można składać:

  • osobiście w biurze projektu przy ul. Sukienniczej 6/2, 87-100 Toruń, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 14:00 lub/i
  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej, kuriera lub innej formy pośredniczącej.

 

Prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem udzielania dotacji oraz wszystkimi załącznikami.

Wnioski o udzielenie dotacji oraz podstawowego wsparcia pomostowego wraz z załącznikami należy składać w dwóch egzemplarzach w formie papierowej - spięte w skoroszycie typu wczep. Dodatkowo należy dołączyć nośnik danych z nagranym biznesplanem (zał. 2 oraz 2a), harmonogramem oraz wnioskami o udzielenie dotacji oraz wsparcia pomostowego w wersji elektronicznej. Komplet dokumentów należy włożyć do zamkniętej koperty zawierającej dopisek „OWES TŁOK 2– PS”.

 

Do dokumentacji należy załączyć:

- dla osób przewidzianych do zatrudnienia: zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych druk US-7, zaświadczenie z PUP/zaświadczenie o korzystaniu z pomocy społecznej/inny dokument potwierdzający oddalenie od rynku pracy zgodnie z Regulaminem OWES (np. orzeczenie o niepełnosprawności);

- w przypadku zarejestrowanego w KRS podmiotu: aktualne zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające niezaleganie z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego potwierdzające niezaleganie z opłacaniem podatków, zaświadczenia o korzystaniu z pomocy społecznej.

 

Dokumenty do pobrania: https://owies.eu/395/nabor-biznesplanow

 

Projekt OWES TŁOK 2 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Fio
Strona www dofinansowana ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich