Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej TŁOK

Środki uzyskane z:

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorskie Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Nawigacja

Częściowo umarzalne pożyczki dla PES - pomoc uchodźcom z Ukrainy

Nabór na Pożyczki Misyjne w ramach Pożyczek Płynnościowych dla Podmiotów Ekonomii Społecznej został uruchomiony 24 marca 2022.

Pożyczka Płynnościowa dla PES udzielana jest ze środków udostępnionych przez BGK z przeznaczeniem na wsparcie przedsięwzięć realizowanych przez PES z całego kraju w celu zapewnienia finansowania płynnościowego.

Kto może otrzymać wsparcie?

Odbiorcami pożyczek mogą zostać Podmioty Ekonomii Społecznej z całego kraju:

 • przedsiębiorstwo społeczne,  w tym spółdzielnia socjalna,
 • podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:  Centra Integracji Społecznej (CIS) i Kluby Integracji Społecznej (KIS), Zakłady Aktywności Zawodowej (ZAZ) i Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ),
 • organizacja pozarządowa, podmiot, lub spółka non-profit o ile udział sektora publicznego w tej spółce wynosi nie więcej niż 50%,
 • spółdzielnia, której celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnie pracy, inwalidów i niewidomych.

Grupę docelową Pożyczki Płynnościowej dla PES stanowią podmioty:

 • istniejące co najmniej 12 m-cy i posiadające co najmniej jeden zamknięty rok obrotowy,
 • spełniające kryterium mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy, prowadzące działalność gospodarczą lub odpłatną działalność statutową,
 • posiadające zdolność do spłaty zaciągniętego zobowiązania wraz z odsetkami i wykazujące realne źródła spłaty tych zobowiązań.

 

Pożyczka Misyjna w ramach Pożyczki Płynnościowej dla Podmiotów Ekonomii Społecznej

Pożyczka Misyjna jest szczególną formą Pożyczki Płynnościowej, do której stosuje się standardowe warunki i zasady Pożyczki Płynnościowej.

Parametry Pożyczki Misyjnej:

 • przeznaczenie – pomoc osobom, które uciekły z Ukrainy (dla PES, których charakter działalności jest zbieżny z przedmiotem pomocy objętej pożyczką) oraz pożyczki na utworzenie miejsca pracy dla osoby z Ukrainy;
 • pożyczkobiorcy – PES, które działają nie mniej niż 12 miesięcy;
 • maksymalna jednostkowa wartość – nie więcej niż 100 tys. zł. Pożyczkobiorca, który korzysta już z Pożyczki Płynnościowej dla PES może skorzystać z Pożyczki Misyjnej;
 • forma spłaty – co do zasady miesięczna, z możliwością spłaty w uzasadnionych przypadkach w formie rat kwartalnych (np. w przypadku prowadzenia działalności sezonowej);
 • oprocentowanie – 0%;
 • okres spłaty – do 60 miesięcy;
 • karencja w spłacie kapitału – do 12 miesięcy; w okresie karencji brak konieczności spłaty kapitału, spłata wyłącznie zobowiązań odsetkowych, przy czym odsetki w okresie karencji mogą być spłacane w okresach kwartalnych (niezależnie od tego, czy spłata rat kapitałowo-odsetkowych będzie następowała w okresach miesięcznych czy kwartalnych);
 • zabezpieczenie – preferowany weksel in blanco i/lub inne zabezpieczenie w zależności od indywidualnej oceny wniosku o pożyczkę;
 • możliwość częściowego umorzenia – 25% wartości kapitału pod warunkiem rozliczenia pożyczki
 • brak opłat i prowizji – zwolnienie PES z prowizji i opłat nie dotyczy działań podejmowanych przez PF w związku z niewywiązywaniem się PES z warunków umowy pożyczki;
 • inne – PES otwiera wyodrębniony rachunek bankowy, na który otrzymuje pożyczkę przy czym może być to ten sam rachunek co dla pożyczki płynnościowej; wydatki mogą być ponoszone wyłącznie z tego rachunku.

Pożyczka Misyjna jest udzielana w celu pomocy osobom, które uciekły z Ukrainy (dla PES, których charakter działalności jest zbieżny z przedmiotem pomocy objętej pożyczką) oraz na utworzenie miejsca pracy dla osoby z Ukrainy.

Pożyczkobiorca, który korzysta już z Pożyczki Płynnościowej dla PES może skorzystać z nie więcej niż jednej Pożyczki Misyjnej, pod warunkiem, że charakter działalności jest zbieżny z przedmiotem pomocy objętej pożyczką.

W przypadku Pożyczki misyjnej powinno zostać określone szczegółowe przeznaczenia pożyczki. Środki finansowe z pożyczki misyjnej nie mogą zostać przeznaczone na inne cele niż te, na które została udzielona pożyczka.

Jeżeli pożyczkobiorca otrzymał zarówno Jednostkową Pożyczkę oraz Jednostkową Pożyczkę w formie Pożyczki Misyjnej, wykorzystany może być jeden rachunek dla obu pożyczek. Wydatki mogą być ponoszone wyłącznie z tego rachunku.

 

Operatorem pożyczek misyjnych dla PES jest Fundusz Regionu Wałbrzyskiego.

 

Więcej informacji i dokumenty do pobrania na stronie:

https://frw.pl/pozyczka-plynnosciowa-dla-podmiotow-ekonomii-spolecznej/ 

https://www.bgk.pl/male-i-srednie-przedsiebiorstwa/finansowanie-dzialalnosci-biezacej/pozyczka-misyjna-dla-podmiotow-ekonomii-spolecznej/#c23275

Fio
Strona www dofinansowana ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich