Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej TŁOK

Środki uzyskane z:

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorskie Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Nawigacja

Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne TRIO

Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne TRIO w Mlewie prowadzi Szkołę Podstawową w Mlewie, w której skład wchodzą klasy I-III i dwa oddziały przedszkolne - dla 3/4- latków i dla 5/6 latków.

Do oddziałów przedszkolnych uczęszczają m.in. dzieci posiadające opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju - objęte wsparciem psychologiczno-pedagogicznym w formie dodatkowych zajęć specjalistycznych.

Stowarzyszenie rozwija także Centrum Wsparcia Rozwoju Dziecka. W jego ramach wspiera dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, oferując terapię SI, terapię ręki, zajęcia w ramach WWRD, terapię logopedyczną, terapię pedagogiczną, terapię psychologiczną, a także konsultacje i diagnozy: neurologopedyczną, logopedyczną, psychologiczną, diagnozę SI i terapii ręki.

    

TRIO działa od 2001 r. Zostało powołane przez rodziców i nauczycieli, którzy postanowili ratować zamkniętą przez samorząd szkołę. Gmina Kowalewo Pomorskie nieodpłatnie przekazała stowarzyszeniu w użytkowanie budynek, dzięki czemu placówka mogła kontynuować działalność.

Klasy I-III liczą 18 uczniów, do oddziałów przedszkolnych uczęszcza łącznie 22 dzieci z terenu m.in. Mlewa, Mlewca i Srebrnik. Opieka jest nieodpłatna. Dzieci mogą uczęszczać na zajęcia dodatkowe tj. j. angielski, rytmikę, dogoterapię, zajęcia logopedyczne, zajęcia sensoryczne. Szkoła jest czynna w godz.7.00 – 16.00, funkcjonuje w niej także świetlica szkolna. Do placówki uczęszczają dzieci z uchwalonego przez Gminę obwodu, jednak gdy dysponuje wolnymi miejscami, przyjmuje dzieci z całej gminy oraz gmin ościennych.

  

Jako placówka prowadzona przez organizację pozarządową, szkoła w Mlewie angażuje się w wiele projektów, dzięki którym zapewnia dzieciom dostęp do ciekawych zajęć dodatkowych, takich jak zajęcia rozwijające kompetencje cyfrowe, robotyka,  programowanie, zajęcia rozwijające kreatywność, doradztwo zawodowe, rozwijające zajęcia z j. angielskiego, zajęcia przyrodnicze prowadzone metodą eksperymentu.

Wsparciem w ramach projektów zostały objęte również dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, które biorą udział w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych polonistycznych i matematycznych, zajęciach logopedycznych, zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych.

Szkoła jest wyposażona w nowoczesne pomoce dydaktyczne, w każdej sali dydaktycznej jest tablica interaktywna, dzieci na zajęciach korzystają z tabletów i laptopów. Szkoła dysponuje także salą matematyczno-przyrodniczą oraz salą integracji sensorycznej.

   

Status przedsiębiorstwa społecznego to kolejny etap rozwoju stowarzyszenia. Dzięki dotacji OWES TRIO poszerzyło kadrę oraz unowocześniło infrastrukturę.

W ramach dotacji zatrudnione zostały dwie panie na stanowisku asystentek nauczyciela.

Kontakt

Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne TRIO

Mlewo 4

87-410 Kowalewo Pomorskie 

triomlewo@poczta.fm

tel. 56 684 23 34, 669 926 387

Fio
Strona www dofinansowana ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich