Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej TŁOK

Środki uzyskane z:

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorskie Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Nawigacja

Dotacje na inwestycje i modernizację dla podmiotów ekonomii społecznej

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłasza nabór wniosków w ramach Programu „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2022–2025 (realizowany w ramach inwestycji A4.3.1 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności).

Głównym celem Programu jest umożliwienie podmiotom ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwom społecznym i podmiotom zatrudnienia socjalnego, budowania odporności na zmiany zachodzące na rynku oraz zapewnienie instrumentów wsparcia pozwalających na rozwój ich działalności.

Nabór od dnia 17 stycznia 2023 r. do 16 lutego 2023 r. do godz. 12:00 za pośrednictwem Generatora dostępnego na stronie internetowej: https://kpoes.mrips.gov.pl/.

Wsparcie jest przeznaczone na modernizację działalności PES, przy czym modernizacja oznacza wprowadzenie zmian, które obejmować mogą zarówno przedmiot, formę, jak i skalę prowadzonej działalności.

Minimalna kwota wsparcia finansowego – 100 000,00 zł, - maksymalna kwota wsparcia finansowego – 170 000,00 zł, - maksymalna kwota wsparcia finansowego – 190 000,00 zł w przypadku: Wnioskodawcy, który posiada status przedsiębiorstwa społecznego, przyznany zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej lub Wnioskodawcy, który zobowiąże się do uzyskania statusu przedsiębiorstwa społecznego w okresie realizacji przedsięwzięcia w ramach Programu zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej.

Z TEGO 70% MOŻNA PRZEZNACZYĆ NA INWESTYCJE, 30% NA WYDATKI BIEŻĄCE:

  • wydatki majątkowe, które stanowić będą nie mniej niż 70% środków przekazanych podmiotowi objętemu wsparciem, rozumiane jako wydatki inwestycyjne oraz wydatki na zakupy inwestycyjne. Zakupy inwestycyjne to środki trwałe, wartości niematerialne i prawne
  • wydatki bieżące powiązane z procesem modernizacji, które stanowić mogą nie więcej niż 30% środków przekazanych podmiotowi NP. REMONT, KOSZTY ADMINISTRACYJNE, wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, osób zaangażowanych w działania modernizacyjne

 

Możliwe będzie uzyskanie wsparcia finansowego na modernizację działalności, która dotyczy trzech obszarów funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej:

  • Obszar 1 - reintegracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w przedsiębiorstwach społecznych i podmiotach zatrudnienia socjalnego.
  • Obszar 2 - budowanie potencjału przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej do realizacji zdeinstytucjonalizowanych usług społecznych.
  • Obszar 3 - wzmacnianie odporności i rozwój przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej.

 

Przedsięwzięcia w ramach Programu mogą być realizowane w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do 30 listopada 2024 r., zwanym dalej okresem kwalifikowalności wydatków. Maksymalny czas realizacji przedsięwzięcia wynosi 12 miesięcy.

 

Ogłoszenie o naborze wniosków oraz szczegółowa dokumentacja konkursu są dostępne na stronie https://www.gov.pl/web/rodzina/nabor-wnioskow-dot-wsparcia-dla-podmiotow-ekonomii-spolecznej---inwestycja-a431-kpo

 

Zapraszamy podmioty ekonomii społecznej z subregionu OWES TŁOK (powiaty:brodnicki, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, m. Grudziądz, rypiński, świecki, wąbrzeski) do kontaktu - nasi doradcy udzielają wsparcia w przygotowaniu wniosku (konsultacje): biuro@owies.eu, tel. 500 127 355 

Fio
Strona www dofinansowana ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich