Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej TŁOK

Środki uzyskane z:

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorskie Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Nawigacja

Wydłużenie terminu naboru biznesplanów

OWES TŁOK informuje, iż trwa nabór wniosków o udzielenie dotacji na tworzenie miejsc pracy.

Dokumenty oceniane przez komisję oceny biznesplanów muszą wpłynąć do biura projektu do dnia 07.03.2023 rdo godz. 12:00

UWAGA! Liczy się data wpływu dokumentów do biura projektu, a nie data nadania przesyłki.

Dokumenty można składać:

  • osobiście w biurze projektu przy ul. Bartkiewiczówny 69, 87-100 Toruń, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 12:00 lub/i
  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej, kuriera lub innej formy pośredniczącej.

 

Prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem udzielania dotacji oraz wszystkimi załącznikami.

Wnioski o udzielenie dotacji oraz podstawowego wsparcia pomostowego wraz z załącznikami należy składać w dwóch egzemplarzach w formie papierowej - spięte w skoroszycie typu wczep. Dodatkowo należy dołączyć nośnik danych z nagranym biznesplanem (zał. 2 oraz 2a), harmonogramem (zał. 3) oraz wnioskami o udzielenie dotacji (zał. 1) oraz wsparcia pomostowego (zał. 15) w wersji elektronicznej. Komplet dokumentów należy włożyć do zamkniętej koperty zawierającej dopisek „OWES TŁOK 2– PS”.

 

Do dokumentacji należy załączyć aktualne zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające niezaleganie z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego potwierdzające niezaleganie z opłacaniem podatków oraz dokumenty weryfikujące status osób, które zostaną zatrudnione na nowych miejscach pracy, np. zaświadczenie z Urzędu Pracy, zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej, orzeczenie o niepełnosprawności.

 

Dokumenty do pobrania: https://owies.eu/395/nabor-biznesplanow

 

Okres wydatkowania wsparcia pomostowego na dzień składania wniosku nie może być dłuższy niż do 30 czerwca 2023 r., jednak może on ulec wydłużeniu. Wydłużenie terminu wydatkowania uzależnione jest od przedłużenia realizacji projektu Operatora przez IZ. 

 

Projekt OWES TŁOK 2 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Fio
Strona www dofinansowana ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich