Wzmocnij swoją organizację pozarządową

Środki uzyskane z:

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorskie Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Nawigacja

Reintegracja

Dla uczestników projektu OWES TŁOK 3 dostępne jest wsparcie w zakresie reintegracji.

Wsparcie obejmuje:

  • pomoc specjalistki ds. reintegracji w zakresie przygotowania Indywidualnych Planów Reintegracji dla pracowników przedsiębiorstw społecznych zagrożonych wykluczeniem społecznym;
  • dofinansowanie realizacji IPR powiązane z wypłatą wsparcia reintegracyjnego i w całym okresie realizacji IPR (dotyczy pracowników PS zagrożonych wykluczeniem społecznym, o kórych mowa w § 1 pkt 13 lit. b, d, e, g, h, i oraz l  "Regulaminu udzielania wsparcia finansowego na utworzenie i utrzymanie miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym bądź podmiotach ekonomii społecznej, w związku z przekształceniem w przedsiębiorstwa społeczne").

 

W ramach IPR przede wszystkim finansowane mogą być szkolenia miękkie, rozwijające indywidualne cechy uczestników z zakresu m.in. komunikacji interpersonalnej, asertywności,
motywacji, radzenia sobie ze stresem, zarządzania czasem, rozwiązywania konfliktów w grupie i negocjacji) oraz doradztwo psychologiczne, przynoszą korzyść osobie uczestniczącej w projekcie (mają charakter reintegracyjny – zwiększają szanse powrotu uczestniczącej osoby na rynek pracy), a nie utworzonemu przedsiębiorstwu. Wsparcie to ma więc na celu budowę kompetencji społecznych oraz reintegrację społeczno-zawodową osoby zagrożonej wykluczeniem społecznym.

 

Rekomendujemy powierzanie lub zakup usług stanowiących część reintegracji społecznej lub zawodowej realizowanej przez pracownika PS w ramach jego indywidualnego planu reintegracyjnego w podmiotach zatrudnienia socjalnego: CIS i KIS.

OWES TŁOK podpisał porozumienia o współpracy z następującymi PZS:

 

CISTOR® Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne
ul. Stokrotkowa 22
87-100 Toruń
tel. / fax : 56 654 92 79
tel.: 56 654 69 61
cistor@cistorsps.pl

https://www.cistorsps.pl/

 

KIS prowadzony przez Fundację Inicjatyw Społecznych Źródło

ul. Wyspiańskiego 1-3, 86-300 Grudziądz

tel. 697 403 555

https://fundacjazrodlo.pl/

 

Klub Integracji Społecznej Fundacji Ekspert- Kujawy, Filia w Mogilnie

ul. Benedyktyńska 3, 88-300 Mogilno

 

Klub Integracji Społecznej  Fundacji Ekspert- Kujawy

ul. Dworcowa 65 , 88-100 Inowrocław

 

Klub Integracji Społecznej NA SOLI

ul. Dubienka 2,  88-100 Inowrocław

 

OFERTA

CISTOR

Poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, społeczne, zawodowe,

Szkolenia kompetencji społecznych m.in komunikacja, relacje, asertywność, granice, rozwiązywanie konfliktów, 

Psychoterapia

Terapia uzależnień

Interwencja kryzysowa

Mediacje

Inne według potrzeb

 

KIS prowadzony przez FUNDACJĘ ŹRÓDŁO

(doradztwo dostępne w siedziebie KIS - w Grudziądzu; możliwość zorganizowania szkoleń u klienta)

Poradnictwo prawne

Poradnictwo psychologiczne

Szkolenie z radzenia sobie ze stresem

Szkolenie z asertywności

Szkolenie motywacyjne

 

KIS Fundacji Ekspert- Kujawy, Filia w Mogilnie

(usługi dostępne wyłącznie w siedzibie KIS - w Mogilnie)

Wsparcie  psychologiczne indywidualne lub grupowe

Wsparcie doradcze -  doradcy zawodowego

Wsparcie doradcze -brokera edukacyjnego- ustalanie i wsparcie przy realizacji ścieżki edukacyjnej 

Szkolenia nadające kwalifikacje lub kompetencje zawodowe – katalog otwarty

Wsparcie pośrednika pracy w poszukiwaniu pracy, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych , przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej

Warsztaty – trening umiejętności społecznych, w tym zarządzanie sobą w czasie, asertywność, komunikacja , motywacja , radzenie sobie ze stresem

Warsztaty rynku pracy- zawody nadwyżkowe, deficytowe; formy zatrudnienia, metody poszukiwania pracy (bezpośrednie, pośrednie)

Warsztaty prawne

Poradnictwo indywidualne prawne

Wsparcie pracownika socjalnego

 

Klub Integracji Społecznej Fundacji Ekspert- Kujawy

(usługi dostępne wyłącznie w siedzibie KIS - w Inowrocławiu)

Wsparcie  psychologiczne indywidualne lub grupowe

Wsparcie doradcze -  doradcy zawodowego

Wsparcie doradcze -brokera edukacyjnego- ustalanie i wsparcie przy realizacji ścieżki edukacyjnej 

Szkolenia nadające kwalifikacje lub kompetencje zawodowe – katalog otwarty

Wsparcie pośrednika pracy w poszukiwaniu pracy, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych , przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej

Warsztaty – trening umiejętności społecznych, w tym zarządzanie sobą w czasie, asertywność, komunikacja , motywacja , radzenie sobie ze stresem

Warsztaty rynku pracy- zawody nadwyżkowe, deficytowe; formy zatrudnienia, metody poszukiwania pracy (bezpośrednie, pośrednie)

Warsztaty prawne

Poradnictwo indywidualne prawne

Wsparcie pracownika socjalnego

 

Klub Integracji Społecznej NA SOLI

(usługi dostępne wyłącznie w siedzibie KIS - w Inowrocławiu)

Wsparcie  psychologiczne

Wsparcie doradcy zawodowego

Wsparcie brokera edukacyjnego

Szkolenia  nadające kwalifikacje lub kompetencje zawodowe

Wsparcie  pośrednika pracy

Warsztaty – trening umiejętności społecznych

Warsztaty rynku pracy

Warsztaty prawne

Poradnictwo indywidualne prawne

Wsparcie pracownika socjalnego

 

Nabór wniosków o udzielenie wsparcia reintegracyjnego  jest ciągły.

Dokumentacja związana z naborem jest dostępna na dole strony.

 

fileREGULAMIN_REINTEGRACJI_(1).docx
fileZal._1-_Wniosek_o_udzielenie_wsparcia_reintgracyjnego.docx
fileZal._2-_Umowa_o_udzielenie_wsparcia_reintegracyjnego.docx
fileZal._3-_Oswiadczenie_dotyczace_podwojnego_finansowania.docx
Fio
Strona www dofinansowana ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich