Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej TŁOK

Środki uzyskane z:

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorskie Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Nawigacja

Premia społeczna - nowy program dla samorządów

Samorządy i podmioty ekonomii społeczne zachęcamy do zapoznania się z programem Premia społeczna.

W ramach programu samorząd może uzyskać dofinanowanie do realizacji usług społecznych (np. usługi opiekuńcze, wytchnieniowe), które zleci podmiotom ekonomii społecznej.

Maksymalna wysokość grantu może wynieść nawet do 40% kosztów realizacji usługi społecznej.

Więcej o programie na stronie https://premiaspoleczna.pl/

CZYM JEST PREMIA SPOŁECZNA

 „Premia społeczna” to mechanizm, który wspiera rozwój lokalnego rynku usług społecznych przez zachęcanie samorządów do zlecania realizacji usług dla mieszkańców podmiotom ekonomii społecznej.

Premia wypłacana jest samorządom, które zlecą działania na rzecz mieszkańców w jednym z 2 trybów:

 1. udzielenia zamówienia publicznego,
 2. powierzenia zadania publicznego.

KTO MOŻE WNIOSKOWAĆ O GRANT

O grant mogą wnioskować powiaty i gminy. Podmioty te muszą jednak ogłosić procedurę zmierzającą do powierzenia PES usługi społecznej dopiero po ogłoszeniu terminu naboru wniosków. Ważne jest również, że jedna JST może otrzymać w ramach danego naboru tylko jeden grant.

KTO MOŻE ZLECIĆ PES REALIZACJĘ USŁUGI SPOŁECZNEJ (BYĆ STRONĄ UMOWY)

Realizację usługi społecznej może zlecić JST lub jej jednostka organizacyjna, ale tylko JST może złożyć wniosek o grant.

CZY JST MUSI MIEĆ PODPISANĄ UMOWĘ Z PES NA ETAPIE SKŁADANIA WNIOSKU O GRANT

Nie, na etapie składania wniosku o grant JST nie musi mieć jeszcze podpisanej umowy z PES. Musi mieć natomiast zakończone postępowanie, w którym wyłoniony został wykonawca. W związku z powyższym, do wniosku o grant należy załączyć zwycięską ofertę i dokument potwierdzający wybór wykonawcy (jeśli umowa z PES jest jeszcze niepodpisana) lub umowę z wykonawcą (jeśli została już podpisana).

CZY DO DOFINANSOWANIA KWALIFIKUJĄ SIĘ WSZYSTKIE USŁUGI SPOŁECZNE

Nie, zgodnie z Regulaminem konkursu do dofinansowania kwalifikują się usługi społeczne i zdrowotne w sektorze społecznym, do których należą:

 1. usługi opiekuńcze obejmujące pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz zapewnienie kontaktów z otoczeniem, świadczone m.in w postaci: sąsiedzkich usług opiekuńczych, usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania lub dziennych form usług opiekuńczych;
 2. opieka wytchnieniowa w formie krótkookresowego (do 12 tygodni w roku) całodobowego lub dziennego pobytu;
 3. usługi w rodzinnym domu pomocy, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 4. usługi w ośrodkach wsparcia, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (zarówno w formie pobytu dziennego jak i całodobowego), o ile liczba miejsc całodobowego pobytu w tych ośrodkach nie jest większa niż 8;
 5. usługi w gospodarstwach opiekuńczych w formie pobytu dziennego lub całodobowego, o ile liczba miejsc pobytu całodobowego w tych gospodarstwach nie jest większa niż 8;
 6. usługi asystenckie, świadczone przez asystentów na rzecz osób z niepełnosprawnościami (oraz ich rodzin);
 7. usługi asystenckie dla innych grup niż osoby z niepełnosprawnościami, z wyłączeniem asystentury rodzinnej;
 8. usługi pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej;
 9. opieka paliatywna i hospicyjna w formach zdeinstytucjonalizowanych;
 10. poradnictwo specjalistyczne, świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych;
 11. usługi wspierania rodziny zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym:
  1. praca z rodziną, w tym w szczególności asystentura rodzinna, konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, terapia i mediacja; usługi dla rodzin z dziećmi, w tym usługi opiekuńcze i specjalistyczne, pomoc prawna, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego; organizowanie dla rodzin spotkań mających na celu wymianę ich doświadczeń oraz zapobieganie izolacji, zwanych „grupami wsparcia” lub „grupami samopomocowymi”;
  2. pomoc w opiece i wychowaniu dziecka poprzez usługi placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej i specjalistycznej oraz w formie pracy podwórkowej;
  3. pomoc rodzinie w opiece i wychowaniu poprzez wsparcie rodzin wspierających;
 12. usługi dla dzieci i młodzieży w formach dziennych i środowiskowych;
 13. usługi preadopcyjne i postadopcyjne;
 14. rodzinna piecza zastępcza, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, a także usługi dla kandydatów do pełnienia funkcji rodzinnych form pieczy zastępczej;
 15. usługi w postaci mieszkań chronionych, usługi w postaci mieszkań wspomaganych, o ile liczba miejsc w mieszkaniu nie jest większa niż 7, usługi w ramach innych mieszkań z usługami/ze wsparciem;
 16. usługi interwencji kryzysowej, o których mowa w art. 47 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (schronienie nie może być udzielane w placówkach świadczących opiekę instytucjonalną);
 17. usługi przeciwdziałania przemocy, w tym przemocy w rodzinie na mocy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (schronienie nie może być udzielane w placówkach świadczących opiekę instytucjonalną).
Fio
Strona www dofinansowana ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich