Wzmocnij swoją organizację pozarządową

Środki uzyskane z:

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorskie Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Nawigacja

Nabór biznesplanów III/2024

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych „Tłok” ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na utworzenie i utrzymanie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych bądź podmiotach ekonomii społecznej, w związku z przekształceniem w przedsiębiorstwa społeczne.

 

W naborze mogą wziąć udział wyłącznie grupy inicjatywne tworzące przedsiębiorstwo społeczne, podmioty ekonomii społecznej przekształcające się w przedsiębiorstwa społeczne, które  biorą udział w ścieżce PS w  projekcie OWES TŁOK 3 oraz istniejące  przedsiębiorstwa zgodnie z regulaminem rekrutacji. Środki przeznaczone na nabór: 1 527097,00  zł

Wysokość wsparcia finansowego na 1 nowe miejsce pracy wypłacane w formie:

  • stawki jednostkowej na utworzenie jednego miejsca pracy na pełen etat - 31 229,00 zł.
  • stawki jednostkowej na utrzymanie jednego miejsca pracy w PS przez 12 mies. na pełny etat - 32 400,00 zł ( liczone proporcjonalnie dla wielkości etatu).

 

Czas trwania naboru: 19.06.2024r.- 15.07.2024r.

 

Prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem udzielania wsparcia finansowego na utworzenie i utrzymanie miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym bądź podmiotach ekonomii społecznej, w związku z przekształceniem w przedsiębiorstwa społeczne oraz wszystkimi załącznikami.

 

Celem dokonania oceny przez Komisję Oceny Wniosków Należy złożyć wniosek o udzielenie wsparcia finansowego na utworzenie i utrzymanie nowego miejsca pracy w PS (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu) wraz z biznesplanem (według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu) oraz z innymi wymaganymi załącznikami wskazanym w niniejszym Regulaminie, w jednym oryginalnym egzemplarzu w formie papierowej i wersji cyfrowej (zahasłownym plikiem mailem i/lub na nośniku typu pendriv) przesłanej na adres e-mail biuro@owies.eu natomiast hasło do pliku pod nr 500 127 355 do dnia ogłoszenia zamknięcia naboru.

 

Dokumenty należy składać spięte trwale (np. skoroszyt), wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, o których mowa w Regulaminie udzielania wsparcia finansowego na utworzenie i utrzymanie miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym bądź podmiotach ekonomii społecznej, w związku z przekształceniem w przedsiębiorstwa społeczne, w zamkniętej kopercie zawierającej dopisek „OWES TŁOK 3 – PS”.

 

Dokumenty można składać osobiście w biurze projektu przy ul. Bartkiewiczówny 69, 87-100 Toruń, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 13:00 (liczy się data wpływu do biura projektu) lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej, kuriera lub innej formy pośredniczącej (o terminie złożenia decyduje data wpływu korespondencji na adres biura projektu, a nie data nadania przesyłki).

 

Ocena formalna planowana jest w ciągu 7 dni od zakończenia naboru.

Ocena merytoryczna planowana jest po dokonaniu oceny  formalnej w ciągu kolejnych 14 dni.

 

Link do dokumentów: 

https://owies.eu/324/dotacje

 

Fio
Strona www dofinansowana ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich