Wzmocnij swoją organizację pozarządową

Środki uzyskane z:

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorskie Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Nawigacja

Wsparcie finansowe

W ramach projektu OWES TŁOK 3 przyznajemy wsparcie finansowe na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych - organizacjach pozarządowych, spółkach non profit, spółdzielniach socjalnych.

 

Wysokość wsparcia finansowego:

 • stawka jednostkowa na utworzenie jednego miejsca pracy na pełen etat - 31 229,00 zł.
 • stawka jednostkowa na utrzymanie jednego miejsca pracy w PS przez 12 mies. na pełny etat - 32 400,00 zł. 

OWES może przekazać jednemu podmiotowi maksymalnie 10 stawek jednostkowych na 10 miejsc pracy. 

Wsparcie jest jednorazowe, bezzwrotne i przeznaczone na sfinansowanie wydatków niezbędnych do rozpoczęcia lub prowadzenia działalności w ramach PS.

Oprócz wsparcia finansowego na stworzenie miejsca pracy (które można przeznaczyć na wyposażenie, przygotowanie stanowiska, zakup sprzętu, remont i adaptację pomieszczeń, środki transportu itp. – w zależności od zapisów w biznesplanie), nowoutworzone przedsiębiorstwa społeczne mogą również wnioskować o wsparcie na utrzymanie miejsca pracy.

W ramach wsparcia na utrzymanie miejsca pracy można finansować w szczególności:

 • Koszty ZUS.
 • Wynagrodzenie pracowników.
 • Opłaty za czynsz lub za wynajem/dzierżawę pomieszczeń.
 • Koszty eksploatacji pomieszczeń np. opłata za energię, ogrzewanie, wodę, ścieki.
 • Koszty opłat telekomunikacyjnych.
 • Koszty związane z ubezpieczeniem.
 • Koszty drobnych materiałów biurowych.
 • Koszty usług księgowych, kserograficznych.
 • Koszty obowiązkowych badań lekarskich, obowiązkowych szkoleń bhp, zakupu odzieży ochronnej i obuwia roboczego.
 • Koszty związane z eksploatacją samochodów służbowych (paliwo, przegląd, drobne naprawy).

 

O wsparcie finansowe można ubiegać sie w związku z utworzeniem miejsca pracy dla:

 • bezrobotnego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 690, 830, 1079, 1383 i 1561), zaświadczenie z PUP i ZUS;
 • bezrobotnego długotrwale, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 
 • poszukującego pracy, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, bez zatrudnienia:
  (i) w wieku do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia lub
  (ii) niewykonującego innej pracy zarobkowej, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 
 • osobę niepełnosprawną w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 
 • absolwenta centrum integracji społecznej oraz absolwenta klubu integracji społecznej, o których mowa w art. 2 pkt 1a i 1b ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, 
 • osobę spełniającą kryteria, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.3), 
 • osobę uprawnioną do specjalnego zasiłku opiekuńczego, o której mowa w art. 16a ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 615 i 1265), 
 • osobę usamodzielnianą, o której mowa w art. 140 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447 i 1700) oraz art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 
 • osobę z zaburzeniami psychicznymi, o której mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 685 oraz z 2022 r. poz. 974 i 1700), 
 • osobę pozbawioną wolności, osobę opuszczającą zakład karny oraz pełnoletnią osobę opuszczającą zakład poprawczy, 
 • osobę starszą, o której mowa w art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o osobach starszych (Dz. U. poz. 1705),
 • osobę, która uzyskała w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.

 

Zapraszamy do kontaktu osoby z pow. brodnickiego, golubsko-dobrzyńskiego, grudziądzkiego, m. Grudziądz, rypińskiego, wąbrzeskiego, świeckiego.

Napisz lub zadzwoń: biuro@owies.eu, tel. 500 127 355.

Dokumentacja niezbędna do rekrutacji do projektu celem rozpoczęcia procesu ubiegania się o wsparcie finansowe - ETAP I ŚCIEŻKA PS - znajduje się w zakładce Ścieżka PS

Dokumentacja niezbędna do pozyskania wsparcia na utworzenie i utrzymanie miejsca pracy - ETAP 2 -  znajduje się poniżej.

 

pdfREGULAMIN_WSPARCIA_MAJ_2024.pdf
fileZalacznik_1_Wniosek_OWES_2024-2026.docx
fileZalacznik_2_Biznes_plan_OWES_2024-2026.docx
fileZalacznik_3_Umowa_o_udzielenie_wsparcia_finansowego_na_utworzenie_i_utrzymanie_miejsca_pracy.docx
xlsZalacznik_4-_Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis_-_wzor.xls
pdfZalacznik_5_Oswiadczenie_o_pomocy_de_minimis.pdf
pdfZalacznik_6_Oswiadczenie_o_rachunku_bankowym.pdf
pdfZalacznik_7_Regulamin_Komisji_Oceny_Wnioskow.pdf
pdfZalacznik_7.1_Karta_Oceny_Formalnej_wniosku.pdf
pdfZalacznik_7.2_Karta_Oceny_Merytorycznej_wniosku.pdf
pdfZalacznik_8_Wzor_weksla_in_blanco_wraz_z_deklaracja_wekslowa.pdf
pdfZalacznik_9_Oswiadczenie_dot._sytuacji_podmiotu.pdf
pdfZalacznik_10_Wykaz_dzialalnosci_wykluczonych.pdf
pdfZalacznik_11_Opinia_OWES.pdf
pdfZalacznik_12_Oswiadczenie_KPO_i_FERS.pdf
pdfZalacznik_13_Oswiadczenie_o_braku_zatrudnienia.pdf
pdfZalacznik_14_Wniosek_o_wyplate_transzy_na_utrzymanie.pdf
pdfZalacznik_15_Regionalny_plan_rozwoju_uslug_spolecznych_i_deinstytucjonalizacji_2023-2024.pdf
pdfKrajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej
pdfKluczowe_sfery_rozwojowe_PS_wskazane_w_KPRES.pdf
pdfWytyczne dotyczące realizacji projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus
pdfOgólnopolska diagnoza w zakresie deinstytucjonalizacji usług społecznych na terenie 16 województw Polski
pdfUstawa o ekonomii społecznej
Fio
Strona www dofinansowana ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich