Wzmocnij swoją organizację pozarządową

Środki uzyskane z:

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorskie Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Nawigacja

Co to jest przedsiębiorstwo społeczne?

Co to jest przedsiębiorstwo społeczne?

Przedsiębiorstwo społeczne to firma, która generuje zyski dzięki oddziaływaniu na społeczność, w której funkcjonuje.                                                                                                                            Muhammad Yunus

 

Przedsiębiorstwo społeczne to specyficzny typ podmiotu gospodarczego, w działalności którego na pierwszy plan wysuwają się nie zyski i ich maksymalizacja, lecz cele społeczne.

Przedsiębiorstwa społeczne działają pod postacią różnych form prawnych: spółdzielni socjalnych, stowarzyszeń, fundacji, spółek non-profit.

Łączy je jedno - wszelkie nadwyżki związane prowadzeniem działalności są w takich organizacjach inwestowane w realizację celów, takich jak integracja społeczna i zawodowa członków przedsiębiorstwa czy działania na rzecz społeczności lokalnej.


Przykładowo - fundacja prowadzi przedszkole terapeutyczne, dostarczając tym samym ważną usługę społeczną dla lokalnej społeczności. Jednocześnie organizacja ta zatrudnia trzy osoby, z których min. jedna miała trudności z wejściem na rynek pracy m.in. z powodu długotrwałego bezrobocia czy niepełnosprawności.

W ten sposób fundacja realizuje cele społeczne w dwojaki sposób - przyczynia się do aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, działa też na rzecz swojego otoczenia - zapewniając usługi opiekuńcze i terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych.

Przykłady przedsiębiorstw społecznych działających w różnych branżach znajdziesz tutaj: Przykłady PS


Zgodnie z ustawą o ekonomii społecznej:

  • Status przedsiębiorstwa społecznego może posiadać podmiot ekonomii społecznej oraz jednostka tworząca podmiot ekonomii społecznej, prowadzące:

1) działalność odpłatną pożytku publicznego, o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

2) działalność gospodarczą, o której mowa w art. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 i 2105 oraz z 2022 r. poz. 24, 974 i 1570),

3) inną działalność o charakterze odpłatnym.

Definicję podmiotu ekonomii społecznej znajdziesz tu: Co to jest PES

  • Status przedsiębiorstwa społecznego mogą posiadać podmiot ekonomii społecznej oraz jednostka tworząca podmiot ekonomii społecznej, jeżeli Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego, państwowa albo samorządowa osoba prawna lub osoba fizyczna nie posiadają nad podmiotem ekonomii społecznej kontroli w rozumieniu art. 4 pkt 4 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z wyłączeniem spółdzielni socjalnych założonych przez osoby, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych
  • Działalność przedsiębiorstwa społecznego służy rozwojowi lokalnemu i ma na celu:

1) reintegrację społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub

2) realizację usług społecznych

  • Przedsiębiorstwo społeczne zatrudnia co najmniej 3 osoby na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę. Każda z tych osób jest zatrudniona w wymiarze co najmniej 1/2 pełnego wymiaru czasu pracy.
  • W przedsiębiorstwie społecznym działającym w celu reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym  co najmniej 30% ogółu osób zatrudnionych stanowią osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, wykonujące pracę na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę. Każda z tych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym jest zatrudniona w wymiarze co najmniej 1/2 pełnego wymiaru czasu pracy. Przez ogół osób zatrudnionych należy rozumieć osoby świadczące pracę na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego, umowy o pracę nakładczą lub umowy cywilnoprawnej lub osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą niebędące pracodawcami świadczące na rzecz przedsiębiorstwa społecznego usługi przez nieprzerwany okres co najmniej 3 miesięcy.
  • Przedsiębiorstwo społeczne w przypadku każdej zatrudnionej osoby zagrożonej wykluczeniem społecznym, do której został udzielony instrument wsparcia, o którym mowa w art. 21 lub art. 22, opracowuje i realizuje indywidualny plan reintegracyjny przez okres nie krótszy niż okres, na jaki został udzielony ten instrument, lub nie krótszy niż okres zatrudnienia danej osoby wymagany w związku z udzieleniem tego instrumentu.
  • Przedsiębiorstwo społeczne posiada organ konsultacyjno-doradczy, w którego skład wchodzą wszystkie osoby zatrudnione w tym przedsiębiorstwie. Jeżeli liczba osób, o których mowa w ust. 1, przekracza 10, organ konsultacyjno-doradczy może składać się z przedstawicieli tych osób w liczbie nie mniejszej niż 3. W przypadku spółki non profit, która uzyskała status przedsiębiorstwa społecznego, funkcję organu konsultacyjno-doradczego pełni rada nadzorcza albo komisja rewizyjna.
  • Przedsiębiorstwo społeczne nie przeznacza zysku albo nadwyżki bilansowej uzyskanych z wykonywanej działalności, o której mowa w art. 3 ust. 1, do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i osoby w nim zatrudnione

Link do ustawy o ekonomii społecznej: Ustawa o ekonomii społecznej

Sprawdź, Jak uzyskać status PS

Pełna ogólnopolska lista podmiotów ze statusem PS nadanym na podstawie ustawy o ekonomii społecznej jest dostępna tu: Lista PS ze statusem wojewody

Myślisz o założeniu przedsiębiorstwa społecznego? Zobacz jakie wsparcie - finansowe i merytoryczne - może Ci zapewnić OWES TŁOK Dotacje z OWES TŁOK 3

Skonsultuj swój pomysł, dzwoniąc lub pisząc do OWES TŁOK: biuro@owies.eu, tel. 500 127 355

Fio
Strona www dofinansowana ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich