Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej TŁOK

Środki uzyskane z:

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorskie Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Nawigacja

Stwórz miejsce pracy w przedsiębiorstwie społecznym

Myślisz o utworzeniu stabilnego miejsca pracy w nowo powstałym lub istniejącym przedsiębiorstwie społecznym (PS), czyli np. w organizacji pozarządowej, spółce non profit, spółdzielni socjalnej?

Zgłoś swój pomysł na społeczny biznes do organizowanej przez OWES TŁOK 3 "Ścieżki PS". Skorzystaj ze wsparcia finansowego i merytorycznego OWES TŁOK 3. Pozyskaj nawet do 636 290 tys. zł bezzwrotnego wsparcia na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy.

 

Wysokość wsparcia finansowego:

 • stawka jednostkowa na utworzenie jednego miejsca pracy na pełen etat - 31 229,00 zł.
 • stawka jednostkowa na utrzymanie jednego miejsca pracy w PS przez 12 mies. na pełny etat - 32 400,00 zł. 

OWES może przekazać jednemu podmiotowi maksymalnie 10 stawek jednostkowych na 10 miejsc pracy. 

Wsparcie jest jednorazowe, bezzwrotne i przeznaczone na sfinansowanie wydatków niezbędnych do rozpoczęcia lub prowadzenia działalności w ramach PS.

Oprócz wsparcia finansowego na stworzenie miejsca pracy (które można przeznaczyć na wyposażenie, przygotowanie stanowiska, zakup sprzętu, remont i adaptację pomieszczeń, środki transportu itp. – w zależności od zapisów w biznesplanie), nowoutworzone przedsiębiorstwa społeczne mogą również wnioskować o wsparcie na utrzymanie miejsca pracy.

W ramach wsparcia na utrzymanie miejsca pracy można finansować w szczególności:

 • Koszty ZUS.
 • Wynagrodzenie pracowników.
 • Opłaty za czynsz lub za wynajem/dzierżawę pomieszczeń.
 • Koszty eksploatacji pomieszczeń np. opłata za energię, ogrzewanie, wodę, ścieki.
 • Koszty opłat telekomunikacyjnych.
 • Koszty związane z ubezpieczeniem.
 • Koszty drobnych materiałów biurowych.
 • Koszty usług księgowych, kserograficznych.
 • Koszty obowiązkowych badań lekarskich, obowiązkowych szkoleń bhp, zakupu odzieży ochronnej i obuwia roboczego.
 • Koszty związane z eksploatacją samochodów służbowych (paliwo, przegląd, drobne naprawy).

 

O wsparcie finansowe można ubiegać sie w związku z utworzeniem miejsca pracy dla:

 • bezrobotnego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 690, 830, 1079, 1383 i 1561), zaświadczenie z PUP i ZUS;
 • bezrobotnego długotrwale, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 
 • poszukującego pracy, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, bez zatrudnienia:
  (i) w wieku do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia lub
  (ii) niewykonującego innej pracy zarobkowej, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 
 • osobę niepełnosprawną w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 
 • absolwenta centrum integracji społecznej oraz absolwenta klubu integracji społecznej, o których mowa w art. 2 pkt 1a i 1b ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, 
 • osobę spełniającą kryteria, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.3), 
 • osobę uprawnioną do specjalnego zasiłku opiekuńczego, o której mowa w art. 16a ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 615 i 1265), 
 • osobę usamodzielnianą, o której mowa w art. 140 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447 i 1700) oraz art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 
 • osobę z zaburzeniami psychicznymi, o której mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 685 oraz z 2022 r. poz. 974 i 1700), 
 • osobę pozbawioną wolności, osobę opuszczającą zakład karny oraz pełnoletnią osobę opuszczającą zakład poprawczy, 
 • osobę starszą, o której mowa w art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o osobach starszych (Dz. U. poz. 1705),
 • osobę, która uzyskała w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.

 

Zapraszamy do kontaktu osoby z pow. brodnickiego, golubsko-dobrzyńskiego, grudziądzkiego, m. Grudziądz, rypińskiego, wąbrzeskiego, świeckiego.

Napisz lub zadzwoń: biuro@owies.eu, tel. 500 127 355.

Dokumentacja niezbędna do rekrutacji do projektu celem rozpoczęcia procesu ubiegania się o wsparcie finansowe znajduje się w zakładce Ścieżka PS

 

Zapraszamy do kontaktu osoby z pow. brodnickiego, golubsko-dobrzyńskiego, grudziądzkiego, m. Grudziądz, rypińskiego, wąbrzeskiego, świeckiego.

Napisz lub zadzwoń: biuro@owies.eu, tel. 500 127 355.

 

Skorzystaj z bezpłatnego wsparcia:

 • Doradztwa w zakresie rozwoju organizacji, w tym prawnego, księgowego, marketingowego, kadrowego, biznesowego, które pomoże Ci utworzyć miejsce pracy, w tym przygotować biznesplan dla przedsiębiorstwa społecznego
 • Szkoleń, które przygotują Cię do funkcjonowania w przedsiębiorstwie społecznym
 • Bezzwrotnego dofinansowania na utworzenie miejsca pracy
 • Wsparcia finansowego na utrzymanie miejsca pracy, które ułatwi Ci funkcjonowanie w pierwszych miesiącach działania nowo powstałego przedsiębiorstwa społecznego
 • Indywidualnego doradcy, który będzie wspierał rozwój przedsiębiorstwa społecznego, dopasowując wsparcie do potrzeb PS

 

Przedsiębiorstwa społeczne mogą utworzyć zarówno osoby indywidualne, jak i osoby prawne. Można również utworzyć miejsce pracy w już istniejącym podmiocie ekonomii społecznej, który uzyska status PS i przekształci się tym samym w przedsiębiorstwo społeczne.

 

Fio
Strona www dofinansowana ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich