Rozwijaj z nami społeczny biznes

Środki uzyskane z:

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorskie Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Nawigacja

PROJEKT OWES TŁOK

PROJEKT OWES TŁOK

Celem projektu „OWES TŁOK” jest rozwój potencjału i możliwości do zwiększenia zatrudnienia w istniejących podmiotach ekonomii społecznej oraz zwiększenie aktywizacji zawodowej i społecznej w obszarze ekonomii społecznej 120 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym przy zaangażowaniu otoczenia społecznego tych osób w okresie 01.09.2016-30.09.2019.

 

 

Działania prowadzone są na terenie 3. subregionu województwa kujawsko-pomorskiego, tj.  w powiatach brodnickim, golubsko-dobrzyńskim, grudziądzkim, m. Grudziądz, świeckim, rypińskim, wąbrzeskim.

 

 

Wartość projektu wynosi 6675436.90 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich 5674121.37 zł.

 

Planowane efekty projektu to:

 

90 miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych

 

90 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)

 

120 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie

 

77 podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem

 

68 miejsc pracy utworzonych w wyniku działalności OWES dla osób wskazanych w definicji przedsiębiorstwa społecznego

 

30 organizacji pozarządowych prowadzących działalność odpłatną pożytku publicznego lub działalność gospodarczą w wyniku działalności OWES

 

22 miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty utworzonych w wyniku działalności OWES we wspartych przedsiębiorstwach społecznych

 

5% procent wzrostu obrotów przedsiębiorstw społecznych objętych wsparciem

 

30 grup inicjatywnych, które w wyniku działalności OWES wypracowały założenia co do utworzenia podmiotu ekonomii społecznej

 

18 środowisk, które w wyniku działalności OWES przystąpiły do wspólnej realizacji przedsięwzięcia mającego na celu rozwój ekonomii społecznej

 

Fio
Strona www dofinansowana ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich