Rozwijaj z nami społeczny biznes

Środki uzyskane z:

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorskie Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Nawigacja

Co robimy

OFERTA OWES TŁOK 3

Od stycznia 2024 prowadzimy działania w ramach projektu OWES TŁOK 3 – kontynuacji OWES TŁOK i OWES TŁOK 2.

Zobaczcie, co dla Was przygotowaliśmy i z jakiego rodzaju bezpłatnej pomocy możecie u nas korzystać do grudnia 2026 roku.

W ramach OWES TŁOK 3 pomagamy w tworzeniu nowych przedsiębiorstw społecznych, wspieramy te już istniejące, a także pomagamy podmiotom ekonomii społecznej, np. organizacjom pozarządowym, w różnicowaniu źródeł finansowania poprzez pomoc w rozwijaniu działalności ekonomicznej.

Działania te prowadzimy na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w powiatach:

 • brodnickim,
 • golubsko-dobrzyńskim,
 • grudziądzkim i w m. Grudziądzu,
 • rypińskim,
 • wąbrzeskim,
 • świeckim.

 

Co oferujemy?

W ramach projektu zaplanowano następujące formy wsparcia dla PES i PS:

1) Tworzenie nowych podmiotów ekonomii społecznej oraz wsparcie procesu ich rozwoju i ekonomizacji obejmujące m.in:

a) działania w zakresie animacji i inkubacji nowych PES i PS,

b) wsparcie w zakresie szkoleń, doradztwa oraz innych form służących nabyciu wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i/lub prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej w szczególności związanych ze sferą ekonomiczną, prawną i marketingową,

c) promocję podmiotów ekonomii społecznej jako istotnej dla konstytuowania się społeczeństwa obywatelskiego alternatywy dla zlecenia usług przedsiębiorstwom działającym komercyjnie,

d) działania na rzecz zwiększenia zatrudnienia w istniejących podmiotach ekonomii społecznej,

e) wsparcie PES w pozyskiwaniu wsparcia zewnętrznego, w szczególności w zakresie rozwoju umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji.

 

2) Tworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych powiązane z usługami towarzyszącymi, wskazanymi w art. 29 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej.

3) Realizacja indywidualnych planów reintegracyjnych dla pracowników przedsiębiorstw społecznych zagrożonych wykluczeniem społecznym.

4) Finansowanie usług rozwojowych dla PS.

 

Wsparcie finansowe 

Wysokość wsparcia finansowego

 • stawka jednostkowa na utworzenie jednego miejsca pracy na pełen etat - 31 229,00 zł
 • stawka jednostkowa na utrzymanie jednego miejsca pracy w PS przez 12 mies. na pełny etat - 32 400,00 zł 

OWES może przekazać jednemu podmiotowi maksymalnie 10 dotacji na 10 miejsc pracy. 

 

O dotacje można ubiegać sie w związku z utworzeniem miejsca pracy dla:

 • bezrobotnego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 690, 830, 1079, 1383 i 1561), zaświadczenie z PUP i ZUS;
 • bezrobotnego długotrwale, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 
 • poszukującego pracy, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, bez zatrudnienia:
  (i) w wieku do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia lub
  (ii) niewykonującego innej pracy zarobkowej, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 
 • osobę niepełnosprawną w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 
 • absolwenta centrum integracji społecznej oraz absolwenta klubu integracji społecznej, o których mowa w art. 2 pkt 1a i 1b ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, 
 • osobę spełniającą kryteria, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.3), 
 • osobę uprawnioną do specjalnego zasiłku opiekuńczego, o której mowa w art. 16a ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 615 i 1265), 
 • osobę usamodzielnianą, o której mowa w art. 140 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447 i 1700) oraz art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 
 • osobę z zaburzeniami psychicznymi, o której mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 685 oraz z 2022 r. poz. 974 i 1700), 
 • osobę pozbawioną wolności, osobę opuszczającą zakład karny oraz pełnoletnią osobę opuszczającą zakład poprawczy, 
 • osobę starszą, o której mowa w art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o osobach starszych (Dz. U. poz. 1705),
 • osobę, która uzyskała w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z animatorem OWES TŁOK 3: dane kontaktowe

 

Regulamin rekrutacji do projektu i dokumentacja niezbędna do wejścia w tzw. Ścieżkę PS w celu rozpoczęcia procesu ubiegania się o wsparcie finansowe, znajduje się w zakładce Ścieżka PS.

Dokumenty potrzebne na drugim - po Ścieżce PS - etapie ubiegania się o wsparcie finansowe m.in. wniosek o wsparcie, biznesplan i inne załączniki  - znajdują się w zakładce Wsparcie finansowe.

 

 

Fio
Strona www dofinansowana ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich