Rozwijaj z nami społeczny biznes

Środki uzyskane z:

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorskie Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Nawigacja

O projekcie OWES TŁOK 2

Celem projektu jest wzmocnienie rozwoju ekonomii społecznej w subregionie 3 (pow. brodnicki, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, m. Grudziądz, rypiński, wąbrzeski, świecki) poprzez wsparcie w tworzeniu nowych przedsiębiorstw społecznych oraz w rozwoju i funkcjonowaniu podmiotów ekonomii społecznej, w tym stworzenie 87 miejsc pracy w min. 12 nowych i istniejących PS i PES (przekształcających się w PS), przyczyniające się do aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym przy zaangażowaniu otoczenia społecznego tych osób w okresie 01.06.2019-30.06.2023.

 

Grupa docelowa:

 • osoby fizyczne chcące założyć działalność w sektorze ES;
 • podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o spółdzielniach socjalnych,
 • podmioty ES, pracownicy i wolontariusze PES,
 • JST oraz ich jednostki organizacyjne 
 • pracownicy JST oraz ich jednostek organizacyjnych,
 • instytucje rynku pracy, pomocy i integracji społecznej.

 

Projekt, poprzez dobór działań z zakresu animacji, inkubacji i ukierunkowanych na rozwój przedsiębiorczości społecznej, przyczyni się do osiągnięcia produktów i rezultatów:

 • 87 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu,
 • 87 miejsc pracy w PS,
 • 143 PES objętych wsparciem,
 • 170 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ. objętych wsparciem przez OWES,
 • 25 grup inicjatywnych, które w wyniku działalności OWES wypracowały założenia, co do utworzenia PES,
 • 15 środowisk, które w wyniku działalności OWES przystąpiły do wspólnej realizacji przedsięwzięcia mającego na celu rozwój ES,
 • 87 miejsc pracy utworzonych w wyniku działalności OWES dla osób wskazanych w definicji PS,
 • 25 NGO prowadzących działalność odpłatną pożytku publicznego lub gosp. utworzonych w wyniku działalności OWES,
 • 5% procent wzrostu obrotów PS u min 30 % PS objętych wsparciem.

 

Projekt OWES TŁOK 2 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu od 2019-06-01 do 2023-12-31
Wartość projektu 11 106 438,44 zł, z czego 9 440 472,67 zł stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a 1 360 278, 25 zł z budżetu państwa.

 

 

Fio
Strona www dofinansowana ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich